.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 będzie konsumował 25 % środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznanych Polsce. Pozostałe 75 % będzie wdrażanych w 16 regionalnych programów operacyjnych (dwufunduszowych - finansowanych także z EFRR).

Celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej. Interwencja podejmowana z poziomu krajowego koncentrować się będzie przede wszystkim na rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych oraz działaniach o zasięgu ogólnokrajowym
PO WER podejmie interwencję w zakresie czterech głównych celów tematycznych:
CT 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
CT 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
CT 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
CT 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

W pierwszej wersji programu zaplanowano 3 osie priorytetowe: I. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, II. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, III. Innowacje społeczne i współpraca narodowa.

MATERIAŁY ZE SPOTKAŃ GRUPY ROBOCZEJ DS. PO WER

28 stycznia 2013 r.
POWER- podstawowe założenia
POWER_Zarys programu operacyjnego_luty
Zdrowie - analiza dokumentów strategicznych
Szkolnictwo wyższe - analiza dokumentów strategicznych
Adaptacyjność - analiza dokumentów strategicznych
Edukacja - analiza dokumentów strategicznych
Dobre rządzenie - analiza dokumentów strategicznych
Ubóstwo i włączenie społeczne -analiza dokumentów strategicznych

7-8 marca 2013 r.
OŚ PRIORYTETOWA I Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki i edukacji_marzec
OŚ PRIORYTETOWA II Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju_marzec
OŚ PRIORYTETOWA III Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa_marzec

14 marca 2013 r.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020_wersja 1

4-5 kwietnia 2013 r.
Zakres interwencji EFS w obszarze kształcenia osób dorosłych w perspektywie 2014-2020 MRR
Przemiany polskiej edukacji IBE
Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do 2020 MEN
Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020 IBE
Kształcenie ogólne w perspektywie 2014-2020 MEN
Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej MEN
Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej MEN
Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020
Kompleksowe podejście do szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku
Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego
Kształcenie osób dorosłych w perspektywie finansowej 2014-2020_PARP
Inwestowanie w rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MPiPS

Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się_edukacja przedszkolna MEN
Zamierzenia województwa lubelskiego w zakresie wsparcia edukacji przedszkolnej w RPO 2014-2020

15 kwietnia 2013 r.
Cel 11_Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

18-19 kwietnia 2013 r.
Planowane działania w obszarze rynku pracy w nowej perspektywie finansowej MPiPS
Kierunek zmian w zakresie realizacji projektów powiatowych urzędów pracy współfinansowanych z EFS po 2014 MPiPS
Zamierzenia województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie wsparcia zatrudnienia
Starzejące się społeczeństwo na rynku pracy MPiPS

Założenia do RPO dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020_starzenie się społeczeństwa
Europejski Fundusz Społeczny na rzecz ochrony zdrowia na lata 2014 -2020 MZ
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza MPiPS

Powrót do zatrudnienia - żłobki woj. opolskie
Zakres interwencji EFS w zakresie intergacji społecznej po 2014 MPiPS

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu do 2020 MPiPS
Zamierzenia województwa małopolskiego w zakresie wsparcia aktywnej integracji w RPO 2014-2020
Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie zachodniopomorskim

29 lipca 2013 r.

Program operacyjny PO WER I_Lipiec 2013 v.2.0
PO WER_stan na lipiec 2013 r.
Ocena szacunkowa (ex-ante) projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Poziom realizacji działań w Celach Tematycznych 8-11
Inicjatywa dla młodych - założenia

 

UWAGI LEWIATANA
Uwagi Konfederacji Lewiatan do wersji 2.0 PO WER (lipiec 2013 r.)
Uwagi Konfederacji Lewiatan do wersji 3.0 PO WER (wrzesień 2013 r.) 
Uwagi i pytania Konfederacji Lewiatan dotyczące dokumentu: Koncepcja realizacji „Gwarancji dla Młodzieży" i wdrożenia „Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych" w Polsce z 18 lipca 2013 r.