.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Rada OZE

Rada Odnawialnych Źródeł Energii (Rada OZE) w Konfederacji Lewiatan

Rada OZE działa od 2013 roku. Rada skupia szerokie grono firm zaangażowanych w rozwój źródeł wiatrowych, fotowoltaicznych, wodnych, biogazowych i biomasowych, a ponadto firm doradczych, kancelarii prawnych i instytucji bankowych. Członkostwo w Radzie jest otwarte dla wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.

Rada jest zespołem eksperckim, którego celem jest wypracowywanie rekomendacji zmian legislacyjnych oraz strukturalnych na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w Polsce. Misją Rady jest pomoc interesariuszom w budowie w Polsce efektywnej i nowoczesnej elektroenergetyki, ciepłownictwa, transportu i budownictwa.

Wizją Rady jest dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej poprzez usunięcie barier w ich rozwoju w celu przyspieszenia transformacji polskiej gospodarki.
Zadaniem szczególnym Rady jest udział w przygotowaniu i promocji stanowisk Konfederacji Lewiatan zawierających propozycje krótkoterminowych działań ratunkowych oraz długoterminowych działań odbudowy gospodarki. W swoich stanowiskach Rada OZE kieruje się interesem nadrzędnym, tj. rozwojem w sposób efektywny i zrównoważony rynku energii w Polsce w interesie zarówno producentów jak i odbiorców energii.

Zasady pracy: Rada dąży do wypracowania stanowisk na zasadzie jednomyślności. W przypadku braku jednomyślności Rady, Rada stara się wypracować konsensus.

Przedmiot prac Rady stanowią w szczególności:
• krajowe regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii, w tym: morskich farm wiatrowych, oceny oddziaływania na środowisko, zagospodarowania przestrzennego, efektywności energetycznej, pomocy publicznej i inne;
• unijne regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii, w tym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz tworzonych w ramach realizacji polityk wspólnotowych;
• dokumenty strategiczne dotyczące polityki energetycznej i klimatycznej Polski i UE;
• dokumenty związane z finansowaniem OZE z krajowych środków publicznych (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW), środków unijnych w ramach perspektywy finansowej UE 2021-2027 oraz środków instytucji finansowych, jak również środków z systemu zielonych certyfikatów i systemu aukcyjnego;
• innowacyjne rozwiązania w zakresie energetyki.

Do zadań Rady należy w szczególności:
• opiniowanie krajowych i unijnych dokumentów strategicznych oraz regulacji prawnych dotyczących polityki energetycznej i klimatycznej Polski i UE, w tym Europejskiego Zielonego Ładu;
• przygotowanie i promowanie własnych propozycji rozwiązań legislacyjnych i pozalegislacyjnych rozwoju branży OZE oraz przemysłu odnawialnych źródeł energii w Polsce;
• dokonywanie okresowych ocen stanu rozwoju OZE w Polsce;
• współpraca i wymiana informacji ze środowiskami działającymi na rzecz rozwoju OZE w Polsce i w UE;
• aktywna współpraca z administracją publiczną w Polsce oraz w UE oraz parlamentem, w tym udział w spotkaniach, w celu wypracowywania optymalnych rozwiązań w dziedzinie OZE oraz promowania innowacyjnych technologii;
• podejmowanie inicjatyw i działań promujących innowacyjną transformację polskiej i europejskiej gospodarki we współpracy m.in. z Radą ds. Zielonej Transformacji, Radą Podatkową, Radą GOZ Konfederacji Lewiatan oraz z BusinessEurope i europejskimi organizacjami pracodawców.

Grupy robocze w ramach Rady OZE (stan na listopad 2021 r.):
• Grupa horyzontalna (rynek energii, modele biznesowe, inne)
• Grupa PV (instalacje prosumenckie, wielkoskalowe instalacje PV, wirtualny prosument, inne)
• Grupa system wsparcia po 2021 r. (SW2021)
• Grupa ustawa OZE (uOZE)
• Grupa Repowering i modernizacja
• Grupa Biogaz
• Grupa 10h
• Grupa ds. mocy zainstalowanej
• Zespół Polski Offshore

Rada organizuje regularne spotkania z przedstawicielami: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Urzędu Regulacji Energetyki, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Sejmu, Senatu, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i innych.

Kontakt: Dorota Zawadzka-Stępniak,
dzawadzka-stepniak@konfederacjalewiatan.info; tel.: +22 55 99 925 oraz +48 502 117 112