Dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan, jest radcą prawnym. Od kwietnia 2020 r. jest ekspertem w sprawie mediacji Komisji Europejskiej CEPEJ.

Mediuje w sprawach gospodarczych, cywilnych, pracowniczych i administracyjnych.

Jako radca prawny w kancelarii prawnej KPMG kierowała German Deskiem przez wiele lat wprowadzając zagranicznych inwestorów do Polski; tworząc spółki, przekształcając je czy też dokonując ich podziałów; przeprowadzając inwestorów zagranicznych przez wiele transakcji dot. sprzedaży czy nabycia udziałów w polskich podmiotach. W latach 2011-2014 sprawowała pro bono funkcję Dyrektora Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie. W latach 2011-2015 sprawowała funkcję egzaminatora podczas końcowych egzaminów zawodowych na radcę prawnego. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej i na Liście Sądu Polubownego OIRP w Warszawie. Jest wpisana na listę mediatorów:  Centrum Mediacji Lewiatan, Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie, CfM w Kolonii i in. Od 2014 jest sędzią podczas studenckich konkursów negocjacyjnych i mediacyjnych organizowanych przez UJ w Krakowie, SGH w Warszawie i przez ELSA. Jest wykładowczynią studiów podyplomowych na UAM w Poznaniu z zakresu mediacji gospodarczych.