.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Projekty UE

 
Modelowe programy stażu uczniowskiego w branży przemysłu mody (23)
 
Konfederacja Lewiatan realizuje projekt: pt.: „Modelowe programy stażu uczniowskiego w branży przemysłu mody (23)”; nr  -POWR.02.15.00-00-2022/20 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.02.2021 r. – 31.07.2022 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan (KL) Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3; tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Partnerem projektu jest: Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.

Celem głównym
projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla branży przemysłu mody poprzez opracowanie we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego oraz pracodawcami modelowych programów praktycznej nauki zawodu w zakresie dotyczącym stażu uczniowskiego dla 2 zawodów szkolnictwa branżowego na poziomie kwalifikacji technika (technik przemysłu mody oraz technik włókiennik), w tym zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to:

 1. Opracowanie wstępnej wersji modelowych programów praktycznej nauki zawodu oraz zasad zapewniania jakości kształcenia.
 2. Pilotaż modeli praktycznej nauki zawodu oraz zasad zapewniania jakości dla 2 zawodów.
 3. Opracowanie ostatecznej wersji modeli, zasad zapewniania jakości i upowszechnienie ich wśród szkół i pracodawców.

Projekt realizowany zgodnie ze standardami dostępności i zasadą równych szans i niedyskryminacji.

Efektem projektu
będą modelowe programy praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich w dwóch zawodach branży przemysłu mody: technik przemysłu mody i technik włókiennik oraz zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców.

Odbiorcami wsparcia są: szkoły publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych, centra kształcenia zawodowego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, w których realizowane jest kształcenie w branży przemysłu mody, w szczególności w zawodach, w których planowane jest wypracowanie modeli praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego, tzn. technik przemysłu mody oraz technik włókiennik.

Odbiorcami projektu pośrednio są też uczniowie/słuchacze kształcący się w ww. szkołach i placówkach kształcenia zawodowego, którzy będą realizowali kształcenie praktyczne zgodnie z wypracowanymi w projekcie modelami

Wartość projektu: 684 450,00 PLN (576 854,46 wkład Funduszy  Europejskich)
 

 

 

Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne

 

 

 

Konfederacja Lewiatan realizuje projekt: pt.:"Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" nr  POWR.02.17.00-00-0001/20-00 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.06.2020 r. – 31.08.2023 r.
Obszar realizacji projektu: cała Polska
Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan (KL), Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3; tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Celem głównym projektu jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie prac analitycznych dot. potrzeb społecznych związanych z utworzeniem KRM oraz przygotowanie raportu z prac analitycznych;
 • Monitorowanie zmian prawnych w zakresie tworzonego Krajowego Rejestru Mediatora;
 • Opracowanie i wdrożenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM);
 • Przeprowadzenie cyklu ogólnopolskich szkoleń mediacyjnych zgodnych ze standardami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 • Przygotowanie i zrealizowanie działań informacyjnych;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w formie cyklu webinarów o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych oraz przygotowanie ujednoliconych materiałów dydaktycznych ze szkoleń.

Odbiorcami wsparcia są: obywatele zainteresowani skorzystaniem z postępowania mediacyjnego, organy wymiaru sprawiedliwości jako kierujący sprawy do mediacji, mediatorzy, osoby, które chcą uzyskać uprawnienia mediacyjne.
 
Wartość projektu: 12 196 438,62 PLN
Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 10 279 158,47 PLN

 

Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego

 

 

 

Konfederacja Lewiatan realizuje projekt: pt.:"Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego" nr POWR.02.21.00-00-3028/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.10.2020 r. – 31.03.2021 r.
Obszar realizacji projektu: cała Polska
Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan (KL), Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3; tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Celem głównym projektu jest rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw z sektora chemicznego, usług rozwojowych, motoryzacyjnego poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min. 90% pracowników objętych wsparciem, zgodnie z nadzwyczajnymi rekomendacjami Sektorowych Rad ds. Kompetencji, do marca 2021 r. Wdrażanie rekomendacji ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid -19.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to:

 • Rekrutacja;
 • Działania merytoryczne w BUR;
 • Monitoring;
 • Rekrutacja - zadania covidowe;
 • Działania merytoryczne w BUR i poza BUR - zadnia covidowe;
 • Działania wspierające realizację usług rozwojowych - zadania covidowe;
 • Monitoring - zadania covidowe.

Odbiorcami wsparcia są pracownicy Przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorach:

 • Chemiczny;
 • Usług Rozwojowych;
 • Motoryzacyjny z uwzględnieniem elektromobilności;

w przypadku których, SR zidentyfikowały potrzeby kompetencyjne wymagające wdrożenia w trybie pilnym.

Wartość projektu: 29 276 590,71 PLN, w tym na zadania covidowe: 18 140 591,11 PLN
Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 24 230 668,27 PLN, w tym na zadania covidowe: 15 041 754,15 PLN
 

 

Dialog społeczny w czasie epidemii


 
Konfederacja Lewiatan realizuje projekt: pt.: „Dialog społeczny w czasie epidemii”; nr  POWR.02.20.00-00-0028/20 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Okres realizacji projektu: od: 01.08.2020 r. – 30.03.2021 r.
Obszar realizacji projektu: cała Polska
Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan (KL), Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3; tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Celem głównym projektu jest wzmocnienie organizacji pracodawców, reprezentatywnego partnera społecznego, w dialogu społecznym w obszarze związanym z wpływem i skutkami pandemii COVID-19 na gospodarkę i przedsiębiorstwa (budowanie silnej reprezentacji strony pracodawców w dialogu z rządem i związkami zawodowymi).
 
Główne zadania realizowane w ramach projektu to:
 
 • Przygotowanie KL do udziału w dialogu społecznym dotyczącym wpływu COVID-19 na gospodarkę, rynek pracy i pracodawców;
 • udział KL w dialogu społecznym (reagowanie na propozycje administracji i wypracowanie własnych propozycji) w obszarze COVID-19;
 • informowanie przedsiębiorców o efektach prowadzonego dialogu społecznego i przyjętych rozwiązaniach.

Odbiorcami wsparcia są:
organizacja pracodawców - Konfederacja Lewiatan jako uczestnik instytucjonalnego dialogu społecznego oraz - jako uczestnicy procesów planowanych w projekcie jej struktury członkowskie (związki regionalne, branżowe oraz członkowie indywidualni).
 
Wartość projektu: 437 500,00 PLN (wartość dofinansowania: 424 375,00 PLN).
 
 
Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców.
 

 


Projekt „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców” (Improved social dialogue in Poland: a model for initiating social dialogue by employer organisations) realizowany jest przez Konfederację Lewiatan, w ramach  Grantu Norweskiego – Godziwa Praca (Norway Grants - Decent Work) nr 2019/101979.

Okres realizacji projektu: 19.12.2019 r. – 31.03.2022 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan

ul. Zbyszka Cybulskiego 3; 00-727 Warszawa tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Partner Projektu:  Confederation of Norwegian Enterprise (NHO)
Middelthuns Gate 27, 0368 OSLO

Koordynator projektu:
Aleksander Szałański
tel.: (+48 22) 55 99 916
e-mail: aszalanski@konfederacjalewiatan.info

Celem projektu jest wzmocnienie dialogu społecznego i jego uczestników (przedstawicieli organizacji pracodawców) poprzez wypracowanie modelu inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców i przeprowadzenie modelowego procesu wypracowania rekomendacji oraz zainicjowania dialogu społecznego w tym zakresie przez stronę pracodawców dla wybranych, istotnych dla pracodawców tematów.

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego (przedstawicieli organizacji pracodawców) poprzez organizację szkoleń i warsztatów.
 2. Opracowanie i upowszechnienie wśród przedstawicieli organizacji pracodawców modelu inicjowania przez stronę pracodawców dialogu społecznego na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym.
 3. Wypracowanie rekomendacji w wybranych, istotnych dla gospodarki i firm tematach zainicjowanych przez organizację pracodawców.

Efektem projektu będzie przetestowany model inicjowania dialogu społecznego na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym przez stronę pracodawców. Finalnym produktem w tym zakresie będzie z jednej strony sam model (od pomysłu na obszar merytoryczny do zainicjowania dyskusji w trójstronnym dialogu społecznym), a z drugiej rekomendacje w wybranych, istotnych dla  pracodawców tematach.

Wartość projektu: 382 050 EUR (dofinansowanie projektu 343 000 EUR).

Projekt: „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców  finansowany przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu "Dialog Społeczny – Godna Praca" (Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”, Project: “Improved social dialogue in Poland: a model for initiating social dialogue by employer organization”. 

 


Wdrożenie modelu rozwoju kompetencji przedstawicieli KL

Projekt „Wdrożenie modelu rozwoju kompetencji przedstawicieli KL” realizowany jest przez Konfederację Lewiatan, zgodnie z umową UDA- POWR.02.20.00-00-0008/18-00, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan

Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3; tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Celem głównym jest podniesienie kompetencji 110 przedstawicieli Konfederacji Lewiatan, spośród 120 objętych wsparciem, zaangażowanych w prace Instytucji Dialogu Społecznego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz biorących udział w kształtowaniu strategii umiejętności i rozwoju kapitału ludzkiego w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy i gospodarki.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

•    budowa profili kompetencji przedstawicieli Konfederacji Lewiatan (KL) w Instytucjach Dialogu Społecznego (IDS) (w projekcie powstaną 3 profile uwzględniające specyfikę 3 poziomów dialogu lub 3 kategorie przedstawicieli KL w IDS);

•    analiza kompetencji przedstawicieli Konfederacji Lewiatan w Instytucjach Dialogu Społecznego;

•    wypracowanie mechanizmów wsparcia kompetencji przedstawicieli Konfederacji Lewiatan w Instytucjach Dialogu Społecznego;

•    wypracowanie narzędzi weryfikacji aktywności przedstawicieli Konfederacji Lewiatan w Instytucjach Dialogu Społecznego;

•    wdrożenie szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje przedstawicieli Konfederacji Lewiatan w Instytucjach Dialogu Społecznego (wiedza, umiejętności relacje).

Grupę docelową stanowią przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, którzy:

•    biorą udział w dialogu społecznym na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz reprezentują Konfederację Lewiatan  lub regionalne/branżowe Organizacje Pracodawców zrzeszone w KL;

•    są przygotowywani do udziału w dialogu społecznym przez Konfederację Lewiatan lub regionalne/ branżowe Organizacje Pracodawców zrzeszone w KL.

Efektem działań projektowych będzie zwiększenie wśród przedstawicieli partnerów społecznych, kompetencji niezbędnych do udziału w dialogu społecznym, w obszarze rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia.
 

Wartość projektu: 784 150,00 PLN (dofinansowanie projektu z UE: 760 625,49 PLN)

 


Równość w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach

Konfederacja Lewiatan jest partnerem projektu „Równość w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”, który realizuje we współpracy z Fundacją Fundusz Współpracy (lider projektu), Instytutem Spraw Publicznych oraz Fabryką Dobrych Praktyk na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.01.00-00-0020/16. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.12.2016-31.07.2019 (udział Konfederacji Lewiatan: 01.09.2017-31.07.2019)

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan

Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3; tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Celem projektu jest promocja równych szans kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych i zwiększanie uczestnictwa kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w firmach średnich, tzn. zatrudniających pomiędzy 50 a 249 osób.
Firmom o tej wielkości proponujemy bezpłatny udział w szkoleniach stacjonarnych oraz kursie e-learningowym, w ramach których otrzymują:

1. Skondensowaną, przygotowaną w przystępnej i ciekawej formie dawkę wiedzy, w tym także analizę przepisów prawa i obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy,

2. Dobre praktyki, inspiracje, przykłady działań pomocne we wprowadzaniu zmian w firmie,

3. Rozwiązania gotowe do wykorzystania:

•    wzór regulaminu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy;
•    wyciąg z przepisów dotyczących równego traktowania;
•    ankietę do oceny miejsca pracy;
•    narzędzie do mierzenia luki płacowej;
•    pakiet plakatów promujących równość szans w miejscu pracy;
•    równościowy pakiet informacyjny dla (nowo)zatrudnionych osób zawierający informację o podstawowych prawach i obowiązkach związanych z niedyskryminacją i przeciwdziałaniem mobbinngowi.

4. Certyfikat udziału w szkoleniu dla osoby uczestniczącej,

5. Certyfikat udziału w szkoleniu dla firmy, potwierdzający jej zainteresowanie tematyką tworzenia miejsca pracy równych szans.
 

Wartość projektu: 1 489 680,00 PLN

Kontakt w Konfederacji Lewiatan: Małgorzata Lelińska, tel. 22 55 99 918, e-mail: mlelinska@konfederacjalewiatan.info

Więcej informacji: https://rownoscwbiznesie.info/

 

 

 

Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w obszarze branżowym "Z" Medyczno-Społecznym do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

Projekt  „Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w obszarze branżowym "Z" MEDYCZNO-SPOŁECZNYM do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania" realizowany jest przez Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan i TEB Edukacja Sp. z o. o. zgodnie z umową UDA-POWR.02.15.00-3005/17-00, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan

Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3; tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w obszarze Z Medyczno-Społecznym do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym kosztochłonności kształcenia w 19 zawodach, opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu oraz opracowanie zasad jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Opracowanie kosztochłonności realizacji kształcenia w 19 zawodach znajdujących się w obszarze Z
 2. Opracowanie modelowych programów PNZ dla grup zawodów ujętych w obszarze Z
 3. Opracowanie zasad jakości kształcenia praktycznego wraz z narzędziami weryfikacji realizowanego u pracodawców dla 3 branż ujętych w obszarze Z
 4. Pilotaż rozwiązań wypracowanych w projekcie dla 3 wybranych zawodów z 3 branż ujętych w obszarze Z
 5. Rekomendacje do zmian przepisów prawa oświatowego

Grupę docelową projektu stanowią szkoły publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych i placówki ogólnodostępne prowadzące kształcenie zaw.: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zaw. z obszaru całej Polski prowadzące kształcenie w zawodach przypisanych przez IP MEN do obszaru Z Medyczno-Społecznego.


Wartość projektu: 2 643 949,54 PLN
 
 
 
Rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce
 
 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z konsorcjum Konfederacji Lewiatan z Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno –Prywatnego oraz konsorcjum Związku Miast Polskich ze Związkiem Powiatów Polskich realizuje projekt „Rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce” zgodnie z porozumieniem nr POWR.02.18.00-00-0096/16 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.12.2021 r.
 
Obszar realizacji projektu: cała Polska
      
Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan: Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3
 
Kontakt: telefon (22) 55 99 949, e-mail: mpietrzak@konfederacjalewiatan.info
   
Cel projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP).

Projekt oferuje pakiet bezpłatnych działań, takich jak:
 • szkolenia
 • warsztaty
 • wizyty i misje studyjne
 • debaty
 • wytyczne dotyczące realizacji projektów PPP
 • specjalistyczny kwartalnik poświęcony PPP.
Efektem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP).
 
Wartość projektu 10 954 690,47 PLN
 
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 9 232 613,13 PLN
 

 


 •