Roksana Kozłowska

rkozlowska@konfederacjalewiatan.info
(+48) 573 330 864

Europejski Zielony Ład jako plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE, gdzie wzrost gospodarczy zostanie oddzielony od zużywania zasobów przyniesie w bieżącym roku kilka ważnych procesów legislacyjnych. Po decyzji Rady Europejskiej w grudniu 2020 r. dot. zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych przez UE z 40% do co najmniej 55% w 2030 r., kluczowe będą decyzje odnośnie kształtu pakietu Gotowi na 55 („FIT for 55") ogłoszonego przez Komisję Europejską w lipcu 2021 r.

Istotna w tym zakresie będzie reforma systemu EU ETS tj. handlu uprawnieniami do emisji jako głównego narzędzia do redukcji unijnych emisji, rewizje dyrektyw w sprawie: Odnawialnych Źródeł Energii, Efektywności Energetycznej czy norm emisji dwutlenku węgla dla samochodów, rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (non-ETS), ale również mechanizmu
dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Są to dokumenty, których kształt wpłynie (bezpośrednio lub pośrednio) na funkcjonowanie polskiego biznesu, w szczególności na jego konkurencyjność.

Rok 2021 i kolejny to także uruchomienie ogromnych środków na transformację energetyczną, technologiczną i społeczną w Polsce, które napędzą inwestycje w ochronę klimatu. Istotne w tym zakresie wydają się środki zarówno z wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 oraz NextGenerationEU, gdzie kluczową rolę we wsparciu transformacji odegrają Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

Rada ds. Zielonej Transformacji to Rada o charakterze horyzontalnym składająca się z członków Konfederacji Lewiatan pracująca nad inicjatywami regulacyjnymi i strategicznymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Rada składa się z Prezydium Rady oraz Rady Członkowskiej.

 

Celem pracy Rady jest:

  • Przekazywanie członkom Konfederacji Lewiatan aktualnych informacji nt. poszczególnych inicjatyw w ramach EZŁ mających bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
  • Opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywanie ekspertyzy merytorycznej
  • Wypracowywanie stanowisk, opinii do regulacji i strategii wchodzących w skład EZŁ
  • Aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań
  • Organizacja spotkań, konferencji itd. w obszarze EZŁ w Warszawie i Brukseli.

 

W ramach Rady Członkowskiej powołanych zostało 5 grup roboczych/eksperckich:

  • Ambicje klimatyczne - Polityka klimatyczna: jak ambitne cele EU i PL, jakie strategiczne warunki ich przyjęcia z punktu widzenia biznesu, inne;
  • Regulacje - Legislacja/regulacje w obszarze klimat-energia;
  • Polityka przemysłowa - Strategia przemysłowa UE, integracja sektorowa, Innowacje technologiczne, inne;
  • Zrównoważona mobilność - Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, Infrastruktura paliw alternatywnych i transeuropejska sieć transportowa, inne;
  • Zrównoważone finansowanie - Odnowiona Strategia Zrównoważonego Finansowania, polityka podatkowa, inne.