.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Dokumenty programowe

Kierunki naszych działań wyznaczają dokumenty programowe, które powstawały w trakcie działalności Lewiatana.

 

Statut Konfederacji Lewiatan

 W Statucie Konfederacji Lewiatan zawarte są informacje na temat:

- podstawowych celów i zadań Konfederacji Lewiatan oraz sposobów i form ich realizacji,

- członkostwa,

- organów i majątku Konfederacji.

 

Program gospodarczy

 Co trzeba zrobić, aby ułatwić życie przedsiębiorcom? Jakie bariery zlikwidować, żeby mogły się rozwijać istniejące firmy i żeby powstawały nowe? Na te pytania odpowiada Program Gospodarczy Konfederacji Lewiatan . Tylko szybki rozwój gospodarki pozwoli zwiększyć zatrudnienie i poprawić warunki życia w naszym kraju, dołączyć do grona państw wysokorozwiniętych, umocnić międzynarodową pozycję i bezpieczeństwo Polski. Dokument wskazuje wyzwania, przed jakimi stoi nasza gospodarka – coraz większa konkurencja światowa i postęp technologiczny – i które wymuszają niezbędne reformy.

 

Manifest Kapitalistyczny (2000)

 „Bez zrozumienia, że źródłem rozwoju przedsiębiorstw jest zysk, nie uda się spełnić najszczytniejszych nieraz celów społecznych”. Innymi słowy – nie da się zbudować kapitalizmu bez kapitalistów, chociaż części społeczeństwa tak się wydaje. Manifest Kapitalistyczny , ogłoszony w 2000 r., zdecydowanie dopomina się o stworzenie firmom dogodnych warunków rozwoju i pomnażania zysków, bo jest to jedyna droga do wzrostu dobrobytu dla całego społeczeństwa.

 Manifest Europejski (2004)

 Manifest Europejski został opublikowany 30 kwietnia 2004 r., w przeddzień wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Lewiatan od początku swojego powstania zabiegał o jak najszybsze wejście Polski do UE, dostrzegając w tym historyczną szansę przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju. Obecnie dbamy o interesy polskich przedsiębiorców w UE poprzez własne biuro przedstawicielskie w Brukseli, aktywność w BUSINESSEUROPE (największa organizacja biznesowa w Europie) oraz poprzez swoich przedstawicieli w EKES.

 Manifest Społeczny (2006)

 Transformacja gospodarcza stworzyła polskiemu społeczeństwu realne możliwości odrobienia cywilizacyjnych zapóźnień, spowodowanych przez poprzedni, nieefektywny system ekonomiczny. Duża część Polaków skorzystała z wolności gospodarczej i pracując dla siebie, pomnaża jednocześnie dobrobyt społeczny. Przedsiębiorcy z Lewiatana dostrzegają jednak niedostosowanie pewnych grup społecznych do nowych realiów, wysokie bezrobocia oraz masową emigrację zarobkową za granicę. Uważamy, że przedsiębiorczość i solidarność społeczna nie muszą się wykluczać. Stanowisko to zawarte jest w Manifeście Społecznym opublikowanym 12 lipca 2006 r.

Manifest Klimatyczny (2008)

Zapobieganie zmianom klimatycznym i ograniczanie ich negatywnych skutków to szansa dla przyszłych pokoleń na życie w przyjaznym środowisku. To jednak również ograniczenie obecnych możliwości rozwoju gospodarczego, ponieważ nakłady na ochronę środowiska są dodatkowym kosztem działalności gospodarczej. To także obniżenie pozycji konkurencyjnej europejskiej gospodarki w stosunku do przedsiębiorstw działających w krajach, które nie podpisały Protokołu z Kioto. Mimo to rozwój gospodarczy i ochrona klimatu naszym zdaniem nie muszą się wykluczać.

 

11 lipca 2008 roku PKPP Lewiatan ogłosiła Manifest Klimatyczny, w którym zostały określone najważniejsze działania w zakresie ochrony klimatu.

Manifest równych szans kobiet i mężczyzn (2009)

Nowoczesne państwo powinno stwarzać kobietom możliwości równego dostępu do wszystkich sfer życia politycznego i społecznego, równych karier, otrzymywania równej płacy za tę samą pracę. W tym celu potrzebne są rozwiązania wspierające godzenie karier zawodowych z życiem prywatnym, trzeba również wprowadzać mechanizmy zwiększające partycypację kobiet w polityce i gremiach decyzyjnych. Przyniesie to wymierne korzyści naszej gospodarce, zwiększy szanse rozwoju Polski i w efekcie przyspieszy nasz awans materialny oraz cywilizacyjny. Dlatego 15 lipca 2009 r. PKPP Lewiatan ogłosiła Manifest równych szans kobiet i mężczyzn.

 Manifest kulturalny (2010)

 W ogłoszonym 12 lipca 2010 r. dokumencie programowym „Manifest kulturalny" Lewiatan uznał, że finansowanie kultury ze środków publicznych jest zdecydowanie niewystarczające. Manifest postuluje, aby na kulturę przeznaczać 1 proc. wydatków budżetu państwa, a pieniądze na to znaleźć poprzez racjonalizację innych, nieefektywnych wydatków. Firmy powinny też mieć prawo przekazywać 1 proc. podatku od działalności gospodarczej na konkretne cele społeczne, w tym wspieranie kultury.

Program 2010

 Manifest edukacyjny (2011)

 28 marca 2011 roku PKPP Lewiatan ogłosiła "Manifest edukacyjny". Jego głównym celem jest promowanie kształcenia na kierunkach zgodnych z potrzebami pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem promocji szkolnictwa zawodowego, umożliwianie rozwoju kariery zawodowej zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców.

Manifest cyfrowy (2012)

 20 lipca 2012 roku PKPP Lewiatan ogłosiła "Manifest cyfrowy", który mówi m.in. o tym, że jeśli chcemy być nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się krajem to musimy jak najszybciej zapewnić wszystkim Polakom dostęp do szerokopasmowego, szybkiego Internetu. Manifest ogłoszono w czasie corocznego spotkania przyjaciół Lewiatana. W jego trakcie odbyła się również debata „Era Cyfryzacji - gdzie jesteśmy? Szanse i wyzwania dla przedsiębiorców".

Manifest przedsiębiorców (2013)

 Potrzebne jest współdziałanie rządu, samorządów, przedsiębiorców i pracowników dla wzmacniania konkurencyjności gospodarki tak, abyśmy mogli wspólnie - we współpracy i dialogu - sprostać nowym wyzwaniom.
Zdajemy sobie sprawę z problemów z jakimi zmaga się Polska. Naszym zadaniem jest zapewnienie wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy. Manifest przedsiębiorców podpisano 12 lipca 2013 r.

Manifest Polska 2025 (2014)

 W Manifeście podkreślamy, że mija 25 lat przemian w Polsce. Miały one jasno wyznaczone cele, które osiągnęliśmy: zmianę ustrojową, demokratyzację, liberalizację gospodarki, prywatyzację, członkostwo w NATO i Unii Europejskiej, postęp cywilizacyjny. Dzięki odważnym reformom i wielkiej fali przedsiębiorczości, staliśmy się ósmą gospodarką Unii Europejskiej, a wartość naszego PKB podwoiła się.

Teraz potrzeba nowej wizji i nowych celów. Musimy myśleć o przyszłości. Pracowitość i indywidualna przedsiębiorczość nie wystarczą, potrzebujemy więcej kreatywności i współdziałania. Dlatego ogłaszamy „Manifest Polska 2025" .


Manifest Dialogu (2015)

 Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, wynegocjowana przez związki zawodowe, organizacje pracodawców i rząd, wzmacnia rolę partnerów społecznych w kształtowaniu polityki państwa i precyzuje cel dialogu - zapewnienie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego przez zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej.

Zwiększajmy partycypację, która buduje w ludziach odpowiedzialność, zaangażowanie, lojalność i wzajemne zaufanie. Wspólnie kreślmy odważne cele i strategie ich osiągania.
Manifest Dialogu

Manifest Przyszłości Pracy (2017)

O dostosowanie prawa i stosunków pracy do wymogów gospodarki XXI wieku, jakości edukacji do wymogów nowoczesnego rynku pracy, stopniowe wydłużanie aktywności zawodowej, która jest naturalnym następstwem wydłużania się życia, ograniczenie poziomu opodatkowania pracy i zwiększenie efektywności systemów zabezpieczenia społecznego, umożliwienie pracownikom godzenia pracy z potrzebami życia prywatnego - apeluje Konfederacja Lewiatan w Manifeście Przyszłości Pracy. Został on ogłoszony 13 lipca 2017 r. w Warszawie, w obecności Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w czasie dorocznego Letniego Spotkania Lewiatana.

Manifest na Stulecie (2018)

 

28 września 2018 roku Lewiatan ogłosił Manifest na Stulecie. W Manifeście, który odczytany został w czasie jubileuszowej gali w Sopocie, Konfederacja Lewiatan napisała:

Unia Europejska to partner strategiczny. Skala współczesnych wyzwań daleko przekracza możliwości pojedynczych państw. Dlatego kluczowe jest wzmacnianie europejskiej Wspólnoty i naszego uczestnictwa w Unii. Priorytetem jest zatem jak najszybsze przystąpienie Polski do strefy euro oraz wzmocnienie dialogu z brukselską administracją.