Kontakt:

Filip Pietkiewicz-Bednarek
tel. 22 55 99 902

fpietkiewicz@konfederacjalewiatan.info

www.odpowiedzialafirma.pl

 

Projekt "Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR" (05.2011 - 04.2014)

Głównym celem projektu była promocja wśród przedsiębiorców sposobów planowania i prowadzenia dialogu z interesariuszami, jako aspektu kluczowego dla właściwej realizacji działań społecznie odpowiedzialnych i budowania kapitału społecznego na poziomie firmy.

W projekcie wypracowane, przetestowane i spopularyzowane zostały narzędzia planowania i prowadzenia dialogu z interesariuszami, jako elementu niezbędnego do efektywnej realizacji działań CSR. Wartością dodaną projektu było opracowanie narzędzi i zestawu dobrych praktyk do samodzielnego, bezpłatnego wykorzystania w mapowaniu interesariuszy, planowaniu i prowadzeniu dialogu przez wszystkie zainteresowane podmioty. Usługi w tym zakresie są dostępne na rynku, ale ich cena jest bardzo wysoka, co stanowi barierę korzystania z nich dla większości firm.

Partnerem projektu była firma Deloitte.


Projekt "Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach" (04.2009 - 09.2010)

Realizowany przez Lewiatana wspólnie z KK NSZZ Solidarność i firmą Deloitte. Jego celem było aktywne wpływanie na rozwój CSR (ang. Corporate Social Responsibility) w Polsce.

W projekcie opracowano narzędzia, które pomogą firmom w Polsce zaplanować, wdrożyć i samodzielnie ocenić przyjętą przez nie strategię w zakresie społecznej odpowiedzialności. Zespół projektowy chciał pokazać firmom, jak koncepcja CSR może przełożyć się na ich przewagi konkurencyjne oraz w jaki sposób można ją powiązać bezpośrednio ze strategią biznesową.

Jednym z głównych zadań projektowych było wypracowanie metodyki, którą będą mogły stosować firmy planujące lub już realizujące Dobre Praktyki CSR. Poddano uważnej analizie to, co dziś firmy robią w Polsce w ramach CSR i na tej podstawie proponujemy całościowy model społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
Projekt uwzględniał wyniki dotychczasowej debaty w Polsce i na świecie na temat treści CSR (m.in. projekt normy ISO 26000), z drugiej zaś musiał uwzględniać polskie realia.