Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz

tel. (22) 55 99 971

asiedlecka@konfederacjalewiatan.info


Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan powołany uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Konfederacji z 15 lutego 2005 r. - to nowoczesna instytucja o randze międzynarodowej i regionalnej, służąca szybkiemu rozwiązywaniu sporów majątkowych i korporacyjnych. Przedsiębiorcom pomaga uzyskać szybkie orzeczenia rozstrzygające spory oraz obniżyć koszty działalności gospodarczej.

Powołanie Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan zgodne było z silnymi światowymi trendami coraz bardziej powszechnego korzystania z alternatywnych i polubownych metod rozwiązywania sporów.

Stroną w sporze może być również osoba fizyczna, jeśli strony podpisały klauzulę na sąd arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan. Klauzula może być podpisana w dowolnym momencie - również w chwili kiedy spór już zaistniał.

Zalety arbitrażu to przede wszystkim krótki czas od momentu ukonstytuowania się Zespołu Orzekającego do wydania wyroku (zgodnie z Regulaminem z 1 marca 2012 r. to 6 miesięcy), możliwość wybrania arbitra (sędziego), postępowanie w trybie przyspieszonym w sprawach o wartości przedmiotu sporu nieprzekraczającej 50.000 zł.


System elektroniczny „Intranet Sądu Arbitrażowego Lewiatan"

Dzięki systemowi postępowania arbitrażowe toczą się sprawniej i są lepiej organizowane. System „ISAL" w nowoczesny, sprawny, bezpieczny i przejrzysty sposób wspomaga pracę stron, pełnomocników, arbitrów, a także innych podmiotów biorących udział w postępowaniu arbitrażowym. System wspomaga tradycyjny obrót dokumentami w większości postępowań, natomiast w odniesieniu do drobnych postępowań toczących się w trybie przyspieszonym, jest głównym sposobem komunikacji między uczestnikami.

Główne funkcjonalności systemu:
• W systemie gromadzone są wszystkie informacje związane ze sprawą, dane jej uczestników, dokumenty oraz wydarzenia z nią związane. Poszczególni uczestnicy mogą także kontaktować się z pozostałymi uczestnikami oraz z Sądem za pomocą systemu.
• Kalendarz procesowy sprawy w jasny i czytelny sposób przedstawia daty posiedzeń oraz innych wydarzeń związanych z każdą poszczególną sprawą, jak również zbiorczo dla wszystkich postępowań, w których dany użytkownik uczestniczy.
• System umożliwia zdalne prowadzenie i uczestniczenie w posiedzeniach on-line, co pozwala wszystkim stronom zaoszczędzić czas oraz koszty związane z tradycyjną formą uczestnictwa w posiedzeniach.

Lista Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Lewiatanie

Na stronie Sądu www.sadarbitrazowy.org.pl w zakładce „O sądzie" znajduje się Lista Arbitrów rekomendowanych, przy czym, zgodnie z Regulaminem Sądu obowiązującym od 1 marca 2012 r. Strony i arbitrzy mogą, ale nie muszą, z niej korzystać.

www.sadarbitrazowy.org.pl