III edycja konkursu Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Seniora, Koalicja „Dojrz@łość w sieci" oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych ogłaszają III edycję Konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki". Konkurs ma na celu popularyzację inicjatyw rozwijających umiejętności i zachęcających do korzystania z nowych technologii osoby powyżej 50. roku życia. W tym roku poszukiwać będziemy szczególnie projektów o międzypokoleniowym charakterze. Honorowym Patronem konkursu, po raz kolejny, jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą od 1 do 31 października, a jego wyniki zostaną ogłoszone 12 grudnia br.

Internet można pokochać jak własnego męża" to słowa absolwentki kursu Akademii e-Seniora, która odkryła możliwości, jakie daje sieć. Jak pokazują badania (Raport Koalicji „Internet wzbogacił moje życie"), 100% osób, które posiadły umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem uważa, że jakość ich życia uległa poprawie. Aby coraz więcej osób mogło poznać potencjał sieci, Koalicja po raz kolejny organizuje konkurs na dobre praktyki. W tym roku Koalicja szczególnie chciałaby się skupić na odnalezieniu najlepszych i najbardziej inspirujących przykładów projektów, w które zaangażowane są młodsze pokolenia.

Celem konkursu jest stymulowanie działań edukacyjnych poprzez zebranie, przedstawienie i promocję wzorcowych inicjatyw w zakresie edukacji cyfrowej osób po 50-tym roku życia, które przyczyniają się do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego seniorów poprzez efektywne wykorzystanie nowych technologii oraz pokazanie, jak nowe technologie mogą łączyć pokolenia.

Praktyki zgłaszane do konkursu nie muszą się ograniczać do wykorzystania Internetu, mogą także dotyczyć wykorzystania szeroko pojętych nowych technologii, w tym np. możliwości aparatów fotograficznych czy telefonów komórkowych wykorzystywanych w połączeniu z komputerem. Do konkursu można zgłaszać działania z zakresu edukacji cyfrowej osób powyżej 50 roku życia, które mają zarówno charakter cykliczny, długofalowy, jak również jednorazowy. Poza prezentacją działania należy również pokazać jego wymiar indywidualny, czyli przykład konkretnej osoby, która skorzystała z uczestnictwa w danym przedsięwzięciu. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcia lub linki do stron www czy materiałów w serwisie YouTube. Tegoroczna edycja konkursu jest wyjątkowa także dlatego, że po raz pierwszy Koalicja zdecydowała o przyznaniu nagród między innymi w postaci tabletów i aparatów cyfrowych

Adresatami konkursu są organizacje, instytucje i firmy, które podejmują różnorodne działania na rzecz edukacji cyfrowej dojrzałych Polaków. Poprzez konkurs Koalicja „Dojrz@łość w sieci" oraz Porozumienie chcą popularyzować inicjatywy zmierzające do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza w grupie szczególnie na to narażonej, jaką są seniorzy. Konkurs ma się przyczynić do kontynuacji realizowanych inicjatyw, a także do inspirowania innych podmiotów w korzystaniu z najlepszych, skutecznych rozwiązań.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie firma doradcza Deloitte -  partner Koalicji „Dojrz@łość w sieci".

Konkurs będzie miał następujący przebieg:

- od 1 do 31 października br. wnioski w formie opisów będą zgłaszane za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej Koalicji;

- w listopadzie br. Kapituła Konkursu, złożona z przedstawicieli różnych sektorów - administracji, biznesu, organizacji pozarządowych, mediów - dokona oceny wniosków typując zwycięzców oraz grupę wniosków, która będzie poddana głosowaniu Internautów, w celu wyłonienia laureata nagrody publiczności.

- w dniach 24 - 30 listopada spośród 6 wybranych przez Kapitułę praktyk Internauci będą mogli w formie głosowania wybrać tę, która ich zdaniem jest najlepsza

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 grudnia br.

Najciekawsze przykłady dobrych praktyk zgłoszonych do konkursu będą promowane przez Koalicję i Szerokie Porozumienie oraz zostaną opisane w publikacji zamieszczonej m.in. na stronach internetowych Koalicji i Porozumienia.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na : www.dojrzaloscwsieci.pl

 

* * *

 

Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci" powstała w marcu 2010 r. z inicjatywy UPC Polska i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem działań Koalicji jest zjednoczenie firm, organizacji pozarządowych, urzędów i instytucji na rzecz zachęcenia osób starszych do aktywnego korzystania z Internetu. Współzałożycielami Koalicji zostały: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, F-Secure, IBM, Microsoft, Onet.pl, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Członkami Koalicji są również Fundacja Aktywizacja, Fundacja Dobra Sieć, Fundacja Widzialni, Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy, Orange Polska i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Parterem przedsięwzięcia jest Urząd Miasta Krakowa oraz Deloitte. Koalicja ma charakter nieformalny i jest otwarta na kolejne podmioty, które chciałyby zaangażować się w kampanię na rzecz przeciwdziałania e-wykluczeniu osób starszych. Wagę działań Koalicji doceniły Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, obejmując ją swoim patronatem.

www.dojrzaloscwsieci.pl