O przyszłości europejskiego dialogu społecznego w Warszawie

W dniach 16-17 grudnia 2014 roku odbyło się w Warszawie seminarium BUSINESSEUROPE zatytułowane „Promowanie i wzmacnianie europejskiego dialogu społecznego". Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych będących członkami europejskich organizacji partnerów społecznych (BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC) z czterech krajów (Dania, Niemcy, Polska i Słowacja).

Konfederację Lewiatan reprezentował Jakub Wojnarowski, Zastępca Dyrektora Generalnego, Grzegorz Baczewski, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy, Anna Kwiatkiewicz, Dyrektorka Biura w Brukseli oraz Jeremi Mordasewicz, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan.

W czasie spotkania polscy partnerzy społeczni przedstawili aktualną sytuację dialogu społecznego w Polsce oraz najbardziej pilne tematy m.in. ponowne „uruchomienie" gospodarki w celu tworzenia nowych miejsc pracy czy też dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Przedstawiciele BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC zaprezentowali niedawne wyniki dialogu społecznego na poziomie europejskim, np. różne sposoby wdrażania porozumienia ramowego na rzecz zatrudnienie młodych czy też wydany już podręcznik dobrych praktyk w zakresie zapewniania równości płci. Każda ze stron skomentowała także aktualne negocjacje wspólnego programu prac europejskich partnerów społecznych na lata 2015-2018.
Odbyły się także cztery równoległe sesje, każda z udziałem przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych z wybranego kraju. Polscy partnerzy społeczni skupili się w swych dyskusjach nad projektem ew. nowego rozwiązania instytucjonalnego w zakresie dialogu społecznego oraz trudności związanych z wdrażaniem ramowych porozumień europejskich, a w szczególności porozumienia o inkluzywnych rynkach pracy. Ustalono sposób działania, który ma doprowadzić do wdrożenia tego kompleksowego porozumienia w sposób najbardziej odpowiedni do polskiego kontekstu.

W drugim dniu spotkania dyskutowano przykłady sposobów wdrożeń z innych krajów i zastanawiano się nad możliwościami transferu tych rozwiązań. Polscy partnerzy społeczni za dobrą praktykę uznali sposób wdrożenia porozumienia autonomicznego dotyczącego stresu i przemocy w miejscu pracy, a w szczególności powołanie Komitetu Wdrażającego. Wymieniono także „czynniki sukcesu" współpracy między partnerami społecznymi. Są to stałe zaangażowanie tego samego przedstawiciela każdej organizacji mającego mandat do podejmowania decyzji i sprawczego, stworzenie trwałej platformy do prowadzenie dialogu społecznego, dotrzymywanie założonych terminów oraz działanie oddolne bazujące na doświadczeniach europejskich.

Konfederacja Lewiatan