Nowe zasady składania informacji o dochodach

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563), która określa nowe zasady składania informacji o dochodach PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40. Płatnicy, którzy sporządzają wymienione dokumenty dla więcej niż 5 podatników lub dokumenty te składane są za płatnika przez biuro rachunkowe, zobowiązani będą do ich przekazania urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem warunków określonych przepisami Ordynacji podatkowej.

Jeżeli deklaracje sporządzane będą dla nie więcej niż 5 podatników lub czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe, będzie można nadal złożyć je w formie papierowej. Termin na rozliczenie w firmie papierowej został skrócony i mija z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym, natomiast termin na rozliczenie elektroniczne pozostaje bez zmian (koniec lutego roku następującego po roku podatkowym).

Spełnienie warunku do przesyłania ww. dokumentów w tradycyjny (pisemny) sposób nie pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Aby umożliwić składanie deklaracji droga elektroniczną Ministerstwo Finansów uruchomi Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD), będącą kanałem służącym płatnikom do wysyłania zbiorczych e-deklaracji. Bramka ma umożliwić złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20 000 dokumentów oraz pobranie jednego UPO.