Jak pomóc firmom dotkniętym rosyjskim embargiem?

Zaproponowane w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, administracyjne ograniczenie podmiotów mogących skorzystać z pomocy jedynie do tych, u których przeważający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wskazuje na jej udział w handlu, przetwórstwie lub transporcie, a także wynikających z nich usług, budzi wątpliwości - uważa Konfederacja Lewiatan.

W ocenie Konfederacji Lewiatan niezwykle trudne jest określenie zamkniętej listy obszarów, czy sekcji działalności podmiotów, które mogą odczuwać negatywne konsekwencje wystąpienia czasowego ograniczenia wwozu towarów.

Zdaniem Lewiatana mogą wystąpić trudności w stosowaniu przepisu wynikające ze sformułowania „przeważający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, wynikający z wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej". PKD we wpisach firm do REGON jest bardzo często nieaktualny. Ponadto nawet jeśli firma ponosi straty w części, która nie jest ej "przeważającą" działalnością np. stanowi 30-40%, to skutki tych trudności dla firmy i pracowników mogą być dotkliwe i powinny być uwzględnione.

Konfederacja Lewiatan proponuje więc zmianę zapisu na „u których przedmiot działalności doznał ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym na krajowych lub zagranicznych rynkach, w następstwie wystąpienia czasowego ograniczenia, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, wwozu towarów na terytoria krajów."

Projekt ustawy został przygotowany w celu ochrony miejsc pracy w firmach, które odczuwają przejściowe trudności ekonomiczne (udokumentowane co najmniej 15% spadkiem obrotów) wywołane czasowym wprowadzaniem zakazu wwozu towarów polskich oraz towarów pochodzących z innych krajów na terytorium krajów, które taki zakaz wprowadzają. Potrzeba czasowej ochrony miejsc pracy w firmach związanych z rynkiem, którego dotyczy zakaz jest w takiej sytuacji uzasadniona. Firmy powinny mieć czas na przystosowanie się do nagłej zmiany warunków ich funkcjonowania. W szczególności cenna jest możliwość czasowego obniżenia kosztów pracy. Bez tego firmy byłyby zmuszone do redukcji zatrudnienia na czas przystosowania do zmiany oraz ewentualnego ponownego zatrudnienia po poprawie ich sytuacji ekonomicznej. Zarówno redukcja zatrudnienia jak i ponowna rekrutacja generują dla firm znaczne koszty, a także tworzą ryzyko pogorszenia zasobów kapitału ludzkiego w firmie.

Projekt jest odpowiedzią w szczególności na wprowadzenie tzw. embarga rosyjskiego. Zakaz ten w przypadku polskich warzyw i owoców wprowadzono od 1 sierpnia 2014 r., a więc już trzy i pół miesiąca temu. Należy zakładać, że od tego czasu większość firm, które odczuwały z tego powodu trudności ekonomiczne zdołało sobie z tymi problemami poradzić lub prawdopodobnie poradzi sobie zanim przepisy tej ustawy zostaną uchwalone. Dlatego należy zadbać, aby wprowadzane zmiany miały charakter bardziej uniwersalny, tzn. umożliwiały reakcję na ewentualne późniejsze szoki mogące wystąpić w obrocie międzynarodowym bez konieczności nowelizacji przepisów.

Konfederacja Lewiatan