Lewiatan o Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia

W Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015 - 2017., wątpliwości budzi przyjęty wskaźnik osiągnięcia w 2017 r. zatrudnienia na poziomie 68,1 proc. przez osoby w wieku 20-64 lata - uważa Konfederacja Lewiatan. Dzisiaj planem zatrudnienia w tych latach zajmuje się rząd.

Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan
Jeśli wziąć pod uwagę wyzwania, które stoją przed naszym rynkiem pracy, to należy uznać za słuszne wyznaczenie celu polegającego na zwiększeniu zatrudnienia i aktywności zawodowej. Analiza zadań szczegółowych wskazuje na pewne braki w zakresie praktycznych przedsięwzięć, dotyczących przede wszystkim charakteru podejmowanych zadań i ich skali. W związku z tym trudno ocenić czy wywrą one realny wpływ na zmianę sytuacji na rynku pracy. Wątpliwości budzi też przyjęty cel realizacji, czyli osiągnięcie w 2017 r. wskaźnika zatrudnienia dla osób w przedziale wieku 20-64 lata na poziomie 68,1 proc. Scenariusz dojścia do tego wskaźnika w kolejnych latach wydaje się nie uwzględniać wpływu działań wpisanych do Krajowego Planu na wzrost zatrudnienia, a jedynie zakłada stałe zwiększanie zatrudnienia niezależnie od sytuacji gospodarczej i decyzji podejmowanych przez rząd. Należy zatem liczyć, że ramy działań określone w KPDZ szybko wypełnią się treścią i przyjęcie planu szybko przełoży się na praktyczne działania.

Konfederacja Lewiatan