Bezpieczeństwo zatrudnienia i ochrona miejsc pracy

Kluczowy wpływ na stabilność rynku pracy ma - obok obowiązującego systemu prawnego - skala zamówień na usługi na rynku komercyjnym i publicznym. Doskonałe dane o systematycznym spadku bezrobocia w latach 2014 i 2015 powinny być poparte kompleksowymi działaniami mającymi na celu ochronę miejsc pracy i podnoszenie bezpieczeństwa zatrudnienia.

Takie działania podejmuje zarówno Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), jak i przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan. W celu długookresowej stabilizacji polskiego rynku pracy, jego dalszego rozwoju oraz skutecznego zabezpieczenia interesów pracowników pracodawcy branż usługowych podpisali deklarację wypełniania zapisów znowelizowanych: Ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej od 19 października 2014 roku oraz Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, której zapisy wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku, a także zaangażowania w edukowanie społeczeństwa, budowanie najlepszych wzorców i rozpowszechnianie właściwych standardów działania.

„To już pewne, mamy długo oczekiwane ożywienie na rynku pracy. Polska gospodarka jeszcze nigdy od rozpoczęcia transformacji nie zatrudniała tylu osób, co obecnie. Po dobrych wynikach w ubiegłym roku, w nadchodzących miesiącach możemy się spodziewać dalszego spadku bezrobocia. Na wsparcie osób szukających pracy zarezerwowaliśmy w tym roku 5,5 mld zł. To o blisko 0,5 mld więcej niż w ubiegłym roku. Dzięki nowemu wsparciu dla młodych, rodziców, opiekunów i osób 50+ oraz ożywieniu gospodarczemu jest szansa, że stopa bezrobocia w tym roku będzie jednocyfrowa" - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

W 2014 roku z nowych instrumentów wsparcia skorzystało 19,6 tys. osób bezrobotnych. To m.in. bony zatrudnieniowe i na zasiedlenie, refundacja składek ZUS, granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne oraz trójstronne umowy szkoleniowe. Dodatkowo ponad 51 tys. osób otrzymało dotacje na start własnego biznesu, a 220 tys. wzięło udział w stażach u pracodawców. W sumie urzędy pracy w 2014 roku udzieliły wsparcia 505 tys. osób bezrobotnych .

„Kluczowe jest, by ozusowanie umów zleceń przyniosło założony przez Ustawodawcę rezultat - a więc przede wszystkim poprawę sytuacji pracowników i zwiększenie bezpieczeństwa ich zatrudnienia. Celem jest stabilizacja na rynku pracy oraz ochrona osób szczególnie narażonych na wykluczenie. Dlatego działania regulacyjne muszą być rozsądne i rozłożone w czasie tak, aby nie zaszkodzić trendowi wzrostu zatrudnienia. To niezwykle ważne, że cele realizowane przez Ministerstwo Pracy są także rozumiane, popierane i wdrażane przez przedsiębiorców. Pracodawcy w 2014 roku stworzyli ponad 610 tys. miejsc pracy, a dzięki ich aktywności inwestycyjnej w bieżącym roku liczba ta może być jeszcze wyższa. W tej liczbie, ponad połowa miejsc pracy została obsadzona przez osoby bezrobotne, a nowe instrumenty mają pomagać lokować ich na otwartym rynku pracy. Deklaracja firm z branży usługowej powinna stanowić wzór dla kolejnych sektorów, które nie tylko chcą zatrudniać, ale także podejmują działania na rzecz poprawy jakości pracy" - dodał Jacek Męcina, sekretarz stanu w MPiPS.

„Znowelizowana w ubiegłym roku Ustawa Pzp pozwoli na efektywniejsze wydatkowanie publicznych pieniędzy oraz na ugruntowanie właściwych standardów i praktyk m.in. w obszarze wyłaniania najkorzystniejszych ekonomicznie ofert. Katalog dobrych praktyk w ramach zamówień publicznych to pozycja obowiązkowa - zarówno dla Zamawiających, jak i Wykonawców. Z całą pewnością warto, by w szczegółach zapoznali się oni z zasadami, jakie powinny obowiązywać dziś na rynku. Waloryzacja kontraktów długoterminowych, odejście od kryterium najniższej ceny i równa konkurencja będą korzystne przede wszystkim dla pracowników" - mówi Maria Janyska, Poseł na Sejm RP, wchodząca w skład Komisji Gospodarki oraz podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

„Wypracowanie wspólnych standardów, którymi kierować się będą Pracodawcy to bardzo ważny krok, aby w rzeczywisty sposób uzdrowić nie tylko rynek zamówień publicznych, ale także sektor prywatny. W związku z tym niezwykle istotne będzie przestrzeganie katalogu dobrych praktyk oraz deklaracji, które pozwolą nie tylko ustabilizować sytuację na rynku pracy w firmach usługowych, ale również doprowadzić do zwiększenia poziomu zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę oraz zapewniania pracownikom godziwych warunków wynagradzania" - ocenił Jan Guz, przewodniczący OPZZ.

„Pracodawcy - jednym głosem ze Związkami Zawodowymi - od 2009 roku postulowali wprowadzenie obowiązkowych składek od umów cywilnoprawnych, a uregulowane ww. aktami prawnymi zmiany wyczerpują podnoszone postulaty. Reforma zabezpiecza nie tylko interes pracowników, ale pozwoli na zmniejszenie szarej strefy w zatrudnieniu czy wyeliminowanie praktyk szkodzących uczciwej konkurencji. Deklaracja pracodawców to ważny krok - a dobrą platformą współpracy będą zbliżające się targi ISSA INTERCLEAN CEE 2015 w Warszawie, gdzie wszyscy uczestnicy rynku będą mogli wymienić między sobą dobre praktyki" - komentuje Marek Kowalski, Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy wskazują, że właściwie wdrożone i przestrzegane reformy w sposób fundamentalny przyczynią się do utrwalenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, ale również będą stymulować aktywność zawodową Polaków. Deklaracja ma charakter otwarty i może być przedmiotem nostryfikacji zarówno Związków Zawodowych, jak i Związków Pracodawców.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu br. 11,7% (w marcu 2014 r. stopa bezrobocia wynosiła 13,5 proc) i w porównaniu do lutego br. spadła o 0,3 punktu procentowego. Bezrobocie spadło we wszystkich województwach.

Firmy chcą zatrudniać nowych pracowników. W marcu 2015 r. zgłosiły do służb zatrudnienia 115 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, o 18 tys. więcej niż w lutym br. Liczba ofert zgłoszonych w marcu br. była o 5,9 tys., czyli o 5,4 % wyższa niż w marcu 2014 r.

Deklaracja 

Konfederacja Lewiatan