Ramowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia Młodzieży

Bezrobocie młodych to jeden z najważniejszych europejskich problemów, który wymaga rozwiązania. Dlatego partnerzy społeczni na poziomie europejskim przyjęli Ramowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia Młodzieży.

Dwa jego główne cele to stworzenie właściwych warunków do promowania możliwości zatrudnienia młodych ludzi i złagodzenie okresu przejściowego pomiędzy edukacją a pracą. Europejscy partnerzy społeczni chcą rozwiązać w ramach tego programu trzy, wzajemnie powiązane ze sobą problemy:

1. Stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy i atrakcyjnych możliwości karier dla młodych ludzi;

2. Poprawa jakości i roli kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach w celu likwidacji rozbieżności na rynku pracy;

3. Optymalizacja roli przemysłu, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (SME) oraz usług publicznych w Europie, jako czynnika trwałego i włączającego wzrostu w Europie.

Konfederacja Lewiatan jako członek BUSINESSEUROPE jest bezpośrednio zaangażowana we wdrażanie tego Programu Ramowego w Polsce. Szczegółowe informacje o programie znajdą państwo w załączniku Ramowy plan na rzecz zatrudnienia młodych. Drugi załącznik zawiera katalog dobrych praktyk w zakresie wsparcia zatrudnienia młodzieży zebrane z różnych krajów członkowskich UE. Natomiast Raport Młodzi zawiera opis inicjatyw w zakresie wdrażania programu w Polsce.

Zainteresowanych włączeniem w realizację programu ramowego lub chętnych do zgłoszenia inicjatyw wpisujących się w jego realizację prosimy o kontakt pod adresem: gbaczewski@konfederacjalewiatan.info; akaplon@konfederacjalewiatan.info.

Ramowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia Młodych  

Raport o młodych  

Dobre Praktyki Międzynarodowe  

Konfederacja Lewiatan