Konsultacje Wytycznych horyzontalnych na lata 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło kolejny pakiet projektów Wytycznych horyzontalnych na lata 2014-2020, z różnymi terminami zakończenia konsultacji przypadającymi na początek 2015 r.

Wszystkie dokumenty i właściwe im formularze do zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej MIR:
http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/strony/start.aspx

Gdybyście Państwo mieli uwagi do tych dokumentów, to bardzo prosimy o zgłaszanie ich (z wykorzystaniem właściwych formularzy) na adres: mlelinska@konfederacjalewiatan.info na kilka dni przed zamknięciem konsultacji, tak byśmy byli w stanie uwzględnić je w stanowisku Lewiatana.

Proponowane terminy przesyłania uwag do Lewiatana:
• Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 - 8 stycznia 2015 r.
• Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 - 9 stycznia 2015 r.
• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - 9 stycznia 2015 r.
• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020 - 12 stycznia 2015 r.
• Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - 14 stycznia 2015 r.

Konfederacja Lewiatan