Można zostać partnerem „Koalicji Rzeczników Etyki”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Programie Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce „Koalicja Rzeczników Etyki", który stanowi realizację jednego z głównych programów Global Compact „Biznes i prawa człowieka. Implementacja Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka 2014-2020".

Jako Partner Programu będą Państwo mogli uczestniczyć w pracach nad wszystkimi celami Koalicji, których na drodze wspólnych konsultacji stale przybywa. Partnerzy uczestniczą nie tylko w spotkaniach Grupy Roboczej, ale również w spotkaniach Grupy Inicjatywnej, która ustala harmonogram i zakres oraz strategie prac Koalicji. W bieżącym roku przede wszystkim zapraszamy do udziału w Raporcie, gdzie będziemy prosić Państwa o zaprezentowanie Państwa systemu zarządzania programem etycznym w firmie. W ramach Programu zawiązaliśmy ścisłą współpracę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, dlatego uroczystość inaugurująca roczny raport „Koalicja Rzeczników Etyki - nam zależy" odbywać się będzie w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich, 10 grudnia w Światowy Dzień Praw Człowieka.

Głównymi celami Koalicji są:
- Wypracowanie standardów dla pełnego wdrożenia w firmie bądź organizacji zapisów kodeksów etycznych (bądź innych dokumentów/regulacji o podobnym charakterze);
- Wydawanie corocznego raportu z przebiegu prac Grupy Roboczej nad stworzeniem standardów etycznych działających w ramach Koalicji oraz analizą obecnej sytuacji w Polsce i na świecie w obrębie etyki w biznesie;
- Skupienie w ramach Koalicji Rzeczników Etyki grupy liderów, którzy wypracują standardy dla tych firm i organizacji, które na ścieżkę zarządzania etyką wchodzą;
- Zbudowanie trwałej platformy dla wymiany wiedzy o najlepszych standardach zarządzania etyką w oparciu o rozwiązania polskie i międzynarodowe;
- Zebranie dobrych praktyk oraz praktycznych rozwiązań (także rozwiązań organizacyjnych) dla osób zajmujących się zarządzaniem etyką w firmach i organizacjach;
- Opracowanie narzędzi dla Rzeczników Etyki w firmach i organizacjach.

W roku 2015 do tej pory:
- odbyły się cykliczne spotkania Grupy Roboczej, działającej w ramach Koalicji Rzeczników Etyki;
- Grupa Robocza poprzez pracę zespołową wypracowała kwestionariusz, który ma na celu ocenę obecnej sytuacji wdrażania kodeksów etycznych w polskich firmach i instytucjach;
- rozpoczęliśmy prace nad raportem, który ma zostać zainaugurowany 10 grudnia 2015 roku;
- rozpoczęły się prace nad stworzeniem profesjonalnego stowarzyszenia zrzeszającego Rzeczników Etyki polskich firm i instytucji;
- Koalicja propaguje i rozpowszechnia wartości etyczne oraz poszanowanie praw człowieka w biznesie;
- Koalicja ma również na celu szerzenie świadomości co do konieczności wdrożenia przez Polskę wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka.

W kolejnych latach trwania Koalicji zamierzamy:
- stworzenie banku wiedzy dotyczącego tematyki etyki oraz roli Rzeczników, poprzez uruchomienie specjalnie dedykowanej strony oraz opracowanie rocznego raportu na bazie wspólnie wypracowanych standardów oraz przedstawienie najlepszych case study z Polski oraz z zagranicy, pomocnych dla członków koalicji, którzy zaczynają wdrażanie wartości etycznych;

- powołanie Stowarzyszenia Rzeczników Etyki;
- stworzenie Standardów, które pomogą ujednolicić oczekiwania co do tego jak powinny działać zasady oraz mechanizmy regulujące kwestie etyki oraz przepisy w firmach i instytucjach;
- organizowanie cyklicznych spotkań Grupy Roboczej, na których będą omawiane cele i założenia, wypracowywane rozwiązania i standardy oraz dotychczasowy przebieg prac.
- w ramach Grupy Roboczej cykliczną wymianę wiedzy - uczestnicy Koalicji wymieniają się doświadczeniami poprzez przedstawianie własnego „case study" - prezentację systemu zarządzania etyką w swojej firmie przez każdego z członków;
- organizowanie corocznej konferencji podczas Światowego Dnia Praw Człowieka, która będzie okazją do podsumowania corocznych działań w Programie oraz inauguracji rocznego raportu.
- w roku 2016 przewidujemy opracowanie reprezentatywnego badania, poprzez które postaramy się odpowiedzieć na pytanie: Jak wygląda etyka w polskich firmach?

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w prace Koalicji Rzeczników Etyki działającej w ramach Programu Biznes i prawa człowieka".

Konfederacja Lewiatan