Lewiatan popiera prezydencki projekt ordynacji podatkowej

Prezydencki projekt ordynacji podatkowej zawiera od dawna postulowane rozwiązania mające na celu poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorców. Oczywiście, zmiana kilku artykułów nie spowoduje, że rozliczenie podatków stanie się łatwe, ale jest to pierwszy od kilku lat dobrze oceniony przez przedsiębiorców projekt ustawy - uważa Konfederacja Lewiatan.

Szczególnie oczekiwana jest zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika w razie wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych - in dubio pro tributario. Propozycja przepisu brzmi: „niedające się usunąć wątpliwości co do treści prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika". Pozwoli ona wyeliminować niejasności i wątpliwości pojawiające się w postępowaniach podatkowych oraz w procesie wykładni przepisów prawa podatkowego. Brak wyrażenia w przepisach tej zasady powoduje, że w praktyce organów podatkowych dominuje zasada in dubio pro fisco, co skutkuje tym, że wszelkie wątpliwości w kwalifikowaniu danego zdarzenia gospodarczego są interpretowane przez urzędników na niekorzyść podatników, przyjmuje się bowiem domniemanie działania podatnika w celu ukrycia lub zaniżenia dochodu.

- Wpisanie proponowanego przepisu do ordynacji podatkowej stanowić będzie wyraz zaufania państwa do obywatela oraz przełoży się na poprawę relacji pomiędzy administracją skarbową a podatnikiem, a także zapewni możliwości kontroli administracyjnej takich działań zauważa Przemysław Pruszyński - sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.
Propozycja wymaga jedynie doprecyzowania, poprzez usunięcie warunku, że na korzyść podatnika rozstrzygane będą te wątpliwości, których nie da się usunąć. W praktyce obecny zapis umożliwiał będzie uchylenie się urzędnika od jego zastosowania, poprzez twierdzenie, że wszystkie wątpliwości dało się usunąć, oczywiście na korzyść organu podatkowego.

W projekcie znajdziemy także propozycję wyeliminowania absurdalnego przepisu art. 70 §6 pkt 1, który instrumentalnie wykorzystywany przez aparat skarbowy powoduje, że pięcioletni okres przedawnienia zobowiązania podatkowego jest fikcją. Przepis ten pozwala organom podatkowym na zawieszenie biegu terminu przedawnienia w każdym przypadku, gdy organ uzna, że ze względu na upływ terminu przedawnienia nie zdąży wymierzyć zobowiązania podatkowego. Służy temu wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Z tego też względu postępowania karne - skarbowe wszczynane są także przed wydaniem decyzji określającej zobowiązanie podatkowe. Uchylenie art. 70 §6 pkt 1 podniesie poziom rzetelności oraz transparentności działania administracji publicznej, co będzie skutkowało zwiększeniem zaufania obywateli do działania instytucji państwa, a także przyczyni się do pełniejszej realizacji gwarancji ochrony i poszanowania ich praw oraz interesów.

Na aprobatę zasługuje usunięcie warunku, zgodnie z którym skuteczne skorygowanie deklaracji, następuje wtedy, gdy do korekty deklaracji dołączono pismo uzasadniające przyczyny jej złożenia oraz uchylenie przepisów dotyczących mechanizmu tzw. korekty kosztów w podatkach dochodowych, które zamiast pomagać słabszym przedsiębiorcom w trudnych czasach, dodatkowo im szkodziły.

Konfederacja Lewiatan