Opinia Konfederacji ws. wynagrodzeń dla młodocianych pracowników

PKPP Lewiatan dostrzega konieczność nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. obowiązujące w przedmiotowym zakresie przepisy muszą ulec zmianie.

Kwestia refundacji wynagrodzeń dla młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego jest kluczowym elementem procesu kształcenia zawodowego. Polscy pracodawcy narzekają, że obecnie młodzi ludzie po ukończeniu szkół zawodowych nie dysponują konkretną wiedzą specjalistyczną, a zwłaszcza umiejętnościami praktycznego wykorzystania tej wiedzy. Dlatego tak ważne jest zachęcanie pracodawców do powszechnego szkolenia praktycznego uczniów. Taką zachętą powinno być uproszczenie procedur refundacji wynagrodzenia wypłacanego młodocianym pracownikom. Tylko bowiem dzięki nauce praktycznej w przedsiębiorstwach polscy uczniowie mają szansę posiąść praktyczne umiejętności. Po ukończeniu takiej kompleksowej nauki będą lepszymi specjalistami, którzy w większym niż dotychczas stopniu przyczynią się do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz rozwoju gospodarki.

Dlatego też, w zakresie koniecznym do implementacji rozporządzenia Komisji, zapisy w propozycji nowelizacji zasługują w pełni na poparcie. Należy także wskazać, że pozytywną zmianą jest wydłużenie czasu trwania umowy z Ochotniczym Hufcem Pracy (OHP) na cały okres przygotowania zawodowego. Zmiana ta na pewno przyczyni się do uproszczenia procedury refundacji oraz ograniczy formalności z nią związane.

Niestety nasze poważne obawy budzą zapisy, których zmiana nie wynika w żaden sposób z konieczności implementacji rozporządzenia Komisji. Zmiany te wydają się zaprzeczać intencji ułatwienia dla przedsiębiorców mechanizmu refundacji. Dotyczą one przede wszystkim odwrócenia kolejności składania dokumentów.

Propozycja aby najpierw składać wniosek o refundację, a dopiero później podpisywać umowę o pracę z młodocianym pracownikiem tworzy sytuację fikcji, w której pracodawca nie będzie wiedział ile dokładnie osób zawrze z nim umowę, która ma być podpisywana po złożeniu wniosku. Uważamy, że takie odwrócenie kolejności czynności w tej procedurze spowoduje także brak rzetelnej wiedzy administracji publicznej co do rzeczywistych kosztów jakie ten mechanizm ma wykreować. W dniu złożenia wniosku bowiem zawarte w nim dane będą jedynie bardzo wstępnym szacunkiem.

Takie ustalenie kolejności czynności, z jednej strony zmusza przedsiębiorcę do podpisywania się pod wnioskiem, w którym dane dotyczące młodocianych pracowników mogą okazać się nieprawdziwe. Z drugiej zaś strony obliguje przedsiębiorcę do ustalenia planu przygotowania każdego młodocianego zanim jeszcze jest wiadomo, że on się na taką umowę zgodzi. Propozycja ta budzi nasz sprzeciw. Dlatego proponujemy pozostawienie kolejności czynności do ubiegania się o przedmiotową refundację.

Nie zgadzamy się ponadto na ustalenie sztywnego 30-dniowego terminu na zawarcie umowy o pracę z młodocianym. Takie rozwiązanie może spowodować, że nie wszyscy przedsiębiorcy zdążą np. w okresie wakacyjnym, z dopełnieniem formalności. Z uwagi, że w szczególności mikro przedsiębiorcy zawierają umowy z młodocianymi pracownikami nawet jeszcze w październiku, proponujemy aby dotychczasowy termin 15 listopada, wskazany w § 3 ust. 3 pkt 7, ustanowić ostatecznym terminem zawarcia umowy o refundację.

W związku z powyższym pragniemy wskazać, że propozycja ustanowienia terminu do 31 lipca każdego roku na złożenie wniosku o refundację, na pewno nie wpłynie na pozytywne nastawienie przedsiębiorców do tego mechanizmu.

Zwracamy uwagę, że w przypadku tworzenia każdego mechanizmu finansowania bądź refinansowania, niezależnie czy dotyczy on przedsiębiorców, należy kierować się przede wszystkim możliwym jego uproszczeniem proceduralnym, efektywnością oraz skutecznością. Niestety proponowane zmiany, wykraczające ponad to do czego zobowiązuje nas implementacja rozporządzenia Komisji 800/2008, nie czynią zadość powyższym zasadom.

Liczymy, że przedstawione uwagi przyczynią się do zmiany przedłożonej propozycji tak, aby mechanizm refundacji zachęcał środowisko przedsiębiorców do ponoszenia bardzo ważnej i odpowiedzialnej funkcji szkolenia młodocianych pracowników i przyuczania ich do zawodu.

Od kilku lat postulowane jest zwiększenie zaangażowania biznesu w kształcenie zawodowe. Tak sformułowana propozycja do tego się nie przyczyni.