Korzystny wyrok w sprawie odliczania VAT

22 grudnia Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie polskich zasad odliczania VAT od paliwa. Zdaniem Trybunału Polska z chwilą wejścia do UE nie miała prawa zmienić na niekorzyść podatników przepisów o VAT dotyczących odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów firmowych.

Sprawa przed ETS (C-414/07) dotyczyła spółki Magoora, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację przepisów dotyczących odliczania VAT przy nabyciu paliwa do samochodu używanego przez spółkę na podstawie umowy leasingu. Umowa dotyczyła auta, które w marcu 2005 r. spełniało kryteria pozwalające na odliczenie w całości podatku naliczonego – wynikające z tzn. wzoru Lisiaka. Od 22 sierpnia 2005 r. samochód przestał spełniać te kryteria. Zdaniem spółki wprowadzenie mniej korzystnych zasad odliczania podatku naliczonego przez polskiego ustawodawcę było niekorzystne z przepisami wspólnotowymi. Polska ustawa nie dawała możliwości odliczania podatku od zakupu paliwa od niektórych aut.
Sprawa trafiła na wokandę krakowskiego wojewódzkiego sądu administracyjnego. W związku z wątpliwościami sąd zadał w trybie prejudycjalnym pytanie do ETS.

Problem niezgodności krajowych przepisów zakazujących odliczenia podatku przy nabyciu paliwa wiązał się z tzw. klauzulą stałości sformułowaną w art. 17 (6) VI Dyrektywy VAT. Zakłada ona, że po wejściu do UE państwa członkowskie nie mogą wprowadzić nowych ograniczeń w prawie do odliczeń VAT. Ograniczenia nie byłyby zgodne z zasadą neutralności VAT.
Dla dużej części polskich podatników zmiana wprowadzona w 2005 r. skutkowała utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw do samochodów, które to prawa przysługiwało na dzień wejścia Polski do UE.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Trybunał uznał za niedopuszczalne przepisy polskie wprowadzone w sierpniu 2005 r. Podatnicy, którym odmówiono prawa do zwrotu podatku, mogą teraz skutecznie się o niego ubiegać. Dla podatników duże znaczenie mają orzeczenia ETS wydane w odpowiedzi na pytania prejudycjalne polskich sądów, ponieważ pociągają za sobą zmianę niegodnego z prawem UE przepisu, a od momentu publikacji takiego orzeczenia sądy zobowiązuje się do niestosowania tego przepisu przeciwko podatnikom.

Wyrok ten jest tożsamy ze stanowiskiem PKPP Lewiatan: polskie prawo nie może zmieniać się tak często i gwałtownie, utrudniając życie przedsiębiorcom.

Ministerstwo Finansów twierdzi, że konsekwencje dla budżetu nie będą znaczące, bo różnica dotyczy podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów o ładowności w przedziale do 500 do 629 kg, a zmiana w przepisach wprowadzona z dniem 22 sierpnia 2005 r. miała charakter techniczny. Oficjalnym komunikacie przeczytać można również że „skutki budżetowe z tytułu przyznania zgodnie z ww. wyrokiem ETS odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych przez podatników paliw do napędu pojazdów samochodowych zostaną w części zredukowane skutkami w podatkach dochodowych. W przypadku podatników, którzy zaliczyli wydatki z tytułu nie odliczonego podatku naliczonego w koszty uzyskania przychodów, ewentualna korekta w podatku od towarów i usług (i odliczenie tego podatku) skutkowałaby koniecznością dokonania korekty w podatku dochodowym („wyrzuceniu” tych wydatków z kosztów uzyskania przychodów)”.

Zdaniem ekspertów PKPP Lewiatan konsekwencje dla budżetu mogą być liczone w miliardach złotych. Firmy, które w wyniku zmian straciły prawo do odliczenia VAT do paliwa, będą mogły złożyć korekty deklaracji i wystąpić o zwrot pieniędzy.

W przypadku faktur zapłaconych w 2004 r. termin składania korekty upływa z końcem tego roku. Firmy, które z powodu zmian nie mogły odliczyć podatku w przypadku kupna pojazdu lub leasingu też będą mogły wystąpić z korektą.
Choć urzędy skarbowe powinny stosować orzeczenie ETS wprost, to z uwagi na fakt, iż przepisy ograniczyły prawo do odliczenia VAT, rozstrzygnięciami będą musiały się zająć sądy.