Kolejki do lekarzy nie będą krótsze

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie gwarantują zmniejszenia kolejek do lekarzy. Istnieje niebezpieczeństwo zwiększenia się tzw. sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia - uważa Konfederacja Lewiatan.

- Projekt zmian jest jednym z dokumentów rządowych zaprezentowanych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego. Jego analiza wskazuje na wyrywkowość i niespójność. Brak jest odpowiedzi na ważne pytania dotyczące tzw. ścieżki onkologicznej i proponowanego „wskaźnika skuteczności rozpoznawania nowotworów". Naszym zdaniem wprowadzenie tak głębokich reform powinno poprzedzać przeprowadzenie programu pilotażowego. Obawy budzą również wyjaśnienia, że „reforma" ma charakter bezkosztowy - mówi dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Również w ramach tzw. taryfikacji świadczeń z przepisów nie wynika jak będzie ona wyglądała. Projektodawcy wskazali kto będzie ją wykonywał i jaka kwota na to zostanie przeznaczona. Nie ma natomiast żadnych wyjaśnień w zakresie procedury jej tworzenia ani jak długo będzie obowiązywała. Z nowelizacji nie da się wyczytać, czy zmiana taryfikacji świadczeń będzie wymuszała zmianę zawartych umów na świadczenia gwarantowane ze środków publicznych i w jakim zakres NFZ będzie musiał opierać się na tych taryfikacjach przy zawieraniu umów z poszczególnymi świadczeniodawcami.

Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia tzw. map potrzeb zdrowotnych - ogólnopolskiej i regionalnych. Ze dziwieniem należy przyjąć koncepcję tworzenia regionalnych map wyłącznie przez wojewodów z wyłączeniem odpowiedzialnych za ochronę zdrowia jednostek samorządu terytorialnego, grup pacjentów oraz reprezentatywnych dla danego regionu świadczeniodawców. Trudno jest uznać za właściwe, że wojewoda będzie przy współpracy z wybranymi przez siebie konsultantami wojewódzkimi (wszystkimi - sic!), przedstawicielem wojewody, oddziału wojewódzkiego NFZ, NIZP-PZH, Urzędu Statystycznego i jednego przedstawiciela szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych będzie w staniu ustalić taką mapę dla całego województwa.

Nie wiadomo też czy taka mapa będzie musiała być uwzględniana przez NFZ oraz przy opracowywaniu regionalnych programów operacyjnych, a także czy projekt będzie w jakikolwiek sposób konsultowany z samorządem i obywatelami.

Konfederacja Lewiatan stanowczo sprzeciwia się propozycji wyłączenia działań Narodowego Funduszu Zdrowia spod rygorów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dotychczasowa praktyka NFZ w zakresie przeprowadzania konkursów oraz działań kontrolnych wskazują, że takie gwarancje są konieczne. Decyzje podejmowane przez Prezesa UOKiK wyraźnie wskazują na nieprawidłowości przy prowadzeniu postępowań kontraktowych, a wyłączenie NFZ spod możliwości prowadzenia kontroli Prezesa UOKiK tylko te nieprawidłowości pogłębi. Warto wskazać, że również w ostatnim raporcie również NIK zwracał uwagę na brak przejrzystości procedur konkursowych stosowanych przez oddziały wojewódzkie NFZ.

Konfederacja Lewiatan