Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W nawiązaniu do publikacji na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (numer UC 104, dalej: projekt lub projekt ustawy), Konfederacja Lewiatan pragnie przedstawić stanowisko do projektu w ramach toczących się obecnie konsultacji publicznych.

Konfederacja Lewiatan w pełni podziela zdanie IAB Polska na temat projektu ustawy, przedstawione w piśmie kierowanym do resortu sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2018 r. Zgadzamy się z tym, że tajemnica przedsiębiorstwa ma dla firm znaczenie fundamentalne, a poufność́ danych, które składają się na tę tajemnicę, jest istotnym elementem wpływającym na ich konkurencyjność́ i  innowacyjność́ na rynku. Z tego powodu aprobujemy przyjęcie w projekcie ustawy szerokiego ujęcia pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego nowych gwarancji w zakresie dochodzenia naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jednocześnie Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę na konieczność koordynacji prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra - Koordynatora służb specjalnych (odpowiedzialnego m.in. za pracę nad projektem ustawy o jawności życia publicznego). W interesie przedsiębiorców leży zapewnienie wysokiego poziomu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zapewnieniu spójności regulacji w tym obszarze.