Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

W nawiązaniu do pisma z dnia 22 grudnia 2017 r., znak: KL/521/174/2414/DB/2017, stanowiącego odpowiedź na pismo z dnia 30 listopada 2017 r., znak: DIN-VI.0210.11.2017, dotyczącego zaopiniowania przekazanego do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, zwróciliśmy się z prośbą o uwzględnienie dodatkowo poniższej uwagi do projektu.

W ocenie przedsiębiorców proponowana zmiana w art. 296 ust. 3 Prawa własności przemysłowej, polegająca na rozszerzeniu możliwości występowania z roszczeniem o naruszenie prawa do znaku towarowego na „pośredników" znacząco wykracza poza wymogi dyrektywy i w sposób nieuzasadniony rozszerza odpowiedzialność na podmioty, które zasadniczo nie mogą być obciążane odpowiedzialnością w tym zakresie.

Jednym z fundamentów funkcjonowania modelu platform kojarzących użytkowników (m.in. platform sprzedażowych, ogłoszeniowych, porównywark cen) jest ochrona gwarantowana w artykułach 12-15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z postanowieniem art. 14 usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za przechowywane dane, jeśli nie wiedzą o ich bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwią dostęp do tych danych.

Z uwagi na powyższe wnosimy o ponowną analizę projektowanej zmiany i usunięcie rozbieżności, która w przyszłości mogłaby doprowadzić do trudności w interpretacji projektowanego przepisu.