Złe procedury dostarczania przesyłek sądowych

Nowy formularz awiza może pomóc w usprawnieniu dostarczania przesyłek sądowych - uważa Konfederacja Lewiatan.

Pracodawcy przedstawili stanowisko do projektu nowelizacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 października 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan procedury doręczeń przesyłek nadawanych na warunkach specjalnych, w tym przesyłek nadawanych w postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych, podatkowych oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi wymagają poważnej przebudowy. Przepisy te są dziś mało przejrzyste, rozbieżne w częściach wspólnych dla różnych postępowań, a nierzadko również wzajemnie się wykluczają. Taki stan rzeczy nie tylko utrudnia proces świadczenia usług pocztowych, lecz zwiększa również ryzyko występowania błędów, tak po stronie organów nadających, jak i obywatela, który w zależności od tego jakiego postępowania jest stroną musi liczyć się z zupełnie odmiennymi zasadami doręczania korespondencji. Synchronizacja tych procedur, skorelowanie ich z technologią świadczenia usług pocztowych z wykorzystaniem nowych technologii byłaby korzystna nie tylko dla instytucji państwa, lecz również dla obywateli, przedsiębiorców i środowisk prawniczych.

Nowelizacja rozporządzenia przewiduje wprowadzenie dla postępowań cywilnych nowego formularza zwrotnego potwierdzenia odbioru. Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem, termin do odbioru przez adresata awizowanej przesyłki biegnie od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia. W kodeksie postępowania cywilnego czytamy natomiast, iż bieg terminu awizacji rozpoczyna się od dnia pozostawienia awiza. Niezależnie od tego więc w jaki sposób zostanie wyliczony termin awizacji, to może on zostać zakwestionowany przez osobę skarżącą, która przywoła bądź to podstawę prawną z Kpc, bądź też z rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy, które wzajemnie się wykluczają. Proponowany zapis, że „Sądową przesyłkę poleconą można odebrać w miejscu wyżej wymienionym w terminie do...." sugeruje możliwość podjęcia przesyłki jeszcze w tym samym dniu, w którym pozostawiono zawiadomienie. Powyższy zapis rodził komplikacje, a jego utrzymanie w znowelizowanym projekcie będzie przyczyną dalszych problemów, wynikających z faktu, iż adresat, bądź osoba uprawniona, pojawi się w placówce oddawczej po odbiór awizowanej przesyłki jeszcze w tym samym dniu, przed złożeniem tejże przesyłki w placówce przez osobę doręczającą, a więc przed jej powrotem z rejonu doręczeń. W takiej sytuacji adresat zostanie pozbawiony fizycznej możliwości podjęcia awizowanej przesyłki, za co trudno obarczać winą np. prywatnego operatora pocztowego doręczającego korespondencję sądów - podkreśla Konfederacja Lewiatan. Taka sytuacja była i jest przyczyną negatywnych ocen społecznych nowego systemu doręczeń. Jest też bezpośrednim powodem formułowania wielu negatywnych ocen szeroko rozumianej opinii publicznej, w tym także organizacji reprezentatywnych dla środowisk prawniczych.

Konfederacja Lewiatan wskazuje, że rozwiązaniem tej niekomfortowej - zarówno dla adresatów, jak i dla prywatnego operatora pocztowego - sytuacji, może być zamieszczanie we wzorze Formularza Zawiadomienia informacji, iż awizowaną przesyłkę można podjąć z placówki oddawczej od konkretnej godziny w dniu pozostawienia adresatowi zawiadomienia oraz w podanych godzinach od dnia następującego po dniu pozostawienia zawiadomienia. W takiej sytuacji należy też wykluczyć przepisy wskazujące na to, że siedmiodniowy termin awizacji wylicza się od dnia następnego pod dniu pozostawienia zawiadomienia, co sprawi, iż Kpc i rozporządzenie wykonawcze będą ze sobą zgodne. Lewiatan postuluje więc dodanie tych pozycji do nowelizowanego wzoru Formularza Zawiadomienia.

Konfederacja Lewiatan