Stanowisko do projektu rozporządzenia w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnianie kanału technologicznego


 

1.       Zaproponowane w projekcie rozporządzenia stawki opłat, zostały ustanowione, co do zasady, na poziomie maksymalnym dopuszczalnym na podstawie przyjętej już przez Sejm i Senat nowelizacji ustawy o drogach publicznych, stanowiącej część ustawy implementującej do krajowego porządku prawnego tzw. dyrektywę kosztową.

W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że wprowadzane regulacje: „Pośrednio wpłyną na bardziej efektywne gospodarowania środkami publicznych w ramach PO PC, co przyczyni się do likwidacji „białych plam" - obszarów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.", a ich zasadniczym celem „jest stworzenie uwarunkowań zapewniających szybki rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej.".

Konfederacja Lewiatan popiera takie cele regulacji wprowadzanej w okresie, kiedy Polska z jednej strony dysponuje ponad 1 mld EUR na realizację szybkich sieci szerokopasmowych, a z drugiej strony realizacja tych sieci jest istotnie zapóźniona, co generuje ryzyko niewypełnienia zobowiązań płynących z Europejskiej Agendy Cyfrowej, a także krajowego dokumentu strategicznego pt. Narodowy Plan Szerokopasmowy. Co więcej znaczące środki UE dostępne są na realizację samych inwestycji drogowych, w których dzięki zastąpieniu sposobu udostępniania kanału technologicznego z trybu cywilnoprawnego, trybem administracyjnoprawnym, nie będzie stanowić problemu kwalifikowanie wydatków poniesionych na realizację kanałów technologicznych w ramach inwestycji unijnych, jako inwestycji drogowych. Tym samym, w naszej ocenie, należy synergicznie realizować różne cele i poszukiwać możliwości ich wzajemnego wspierania.

Budowa kanałów technologicznych we wszystkich odcinkach nowych i modernizowanych dróg, z jednej strony pozwoli zarządcom dróg uporządkować zagadnienia udostępniania pasa drogowego oraz ograniczyć ilość późniejszych ingerencji w pas drogowy, pozytywnie wpływając na utrzymanie dróg oraz bezpieczeństwo ruchu. Z drugiej strony dostępność takiej infrastruktury, może być na wielu obszarach jedyną szansą na dostarczenie szybkich usług szerokopasmowych realizowanych w technologiach przewodowych do ich mieszkańców.

Jedynym warunkiem dla możliwości realnego wykorzystania potencjału kanałów technologicznych jest rozsądne i proporcjonalne ustanowienie stawek opłat, pobieranych za udzielenie dostępu do jego zasobów. Należy przy tym również pamiętać, że zbyt wysokie stawki, nie będą niekorzystne wyłącznie dla operatorów telekomunikacyjnych oraz użytkowników ich usług, ale również dla samych zarządców dróg. Brak zainteresowania udostępnieniem kanałów, wynikający ze zbyt wysokich opłat, będzie powodował, że kanały nie będą wykorzystywane, a zarządcy wciąż będą ponosili koszty ich utrzymania, nie mając z tego tytułu żadnego zwrotu.

W związku z tym postulujemy ponowną analizę proponowanych stawek opłat za udostępnienie kanału technologicznego, w wyniku, której stawki te powinny zostać istotnie obniżone, do poziomu realnie realizującego przedstawione w uzasadnieniu i OSR cele projektodawców.

2.       W ocenie Konfederacji Lewiatan należy zmodyfikować sposób obliczania opłat za zajęcie części rury osłonowej opisanego §3 ust. 2-4 projektu, który aktualnie nastręcza poważne trudności interpretacyjne i jako taki w naszej ocenie nie może stanowić realnej podstawy do prawidłowego obliczania stawek opłat przez zarządców dróg.

3.       Uważamy, że należy dostosować zakres wniosku o udostępnienie kanału technologicznego, do realnych potrzeb, w szczególności poprzez usunięcie zbędnych lub dublujących się elementów.

 

Konfederacja Lewiatan, Warszawa, 22 czerwca 2016 r.

KL/267/123/1317/AK/2016