Branża leasingowa rośnie

W 2013r. polskie firmy leasingowe sfinansowały transakcje o wartości przeszło 35 mld zł, co stanowi wzrost o 13% w stosunku do roku ubiegłego. Wartość sfinansowanych aktywów osiągnęła najwyższy poziom po raz pierwszy od rekordowego dotąd 2008, kiedy to rynek leasingu wyniósł 32,9 mld zł.

Związek Polskiego Leasingu podczas konferencji pt. „Branża leasingowa na plusie - czy inwestycje MSP nadal będą rosły?" opublikował wyniki badania statystycznego dotyczącego 2014 r. Eksperci ZPL podsumowali rok w branży leasingowej oraz przedstawili swoje prognozy na 2014 r.

Branża leasingu w 2013 r.
W segmencie pojazdów, sfinansowano transakcje o wartości 20,7 mld zł (wzrost o 22,9%). Z kolei segment maszyn i urządzeń zanotował wzrost o 3,4% - sfinansowano transakcje o wartości 11,5 mld zł. Łącznie na rynku leasingu ruchomości sfinansowano transakcje o wartości przeszło 33,6 mld zł, co oznacza wzrost o 13,1% w stosunku do roku ubiegłego.

Rynek leasingu ruchomości rośnie dzięki zakupom pojazdów lekkich oraz pojazdów ciężarowych. Wzrost finansowania pojazdów ciężarowych to pochodna wdrażania normy emisji spalin Euro 6 oraz oczekiwanej poprawy sytuacji ekonomicznej w strefie euro co przekłada się na popyt na usługi transportowe. Jako w miarę zrównoważoną należy ocenić strukturę wzrostu całego rynku leasingu, z pojazdami ciężarowymi jako głównym motorem rozwoju: od 0,1% r/r w I kwartale do 64,4% w IV kw. 2013.
Wysoka dynamika dla pojazdów lekkich jest wynikiem rosnącej liczby rejestracji nowych (co jest powiązane z odnawianiem masowych umów na leasing aut z „kratką" z lat 2009-2010) oraz niepewności co do finalnego rozwiązania w zakresie VAT-u od zakupu aut.
Stabilny trend utrzymuje się w sektorze maszyn, który w I połowie roku był pod negatywnym wpływem załamania w sektorze budowlanym. W II półroczu dla wyniku maszyn coraz większe znaczenie miała poprawa koniunktury, co skłaniało firmy do odnowy parków maszynowych.

Wartość nieruchomości wyleasingowanych w 2014 r. wyniosła 1,6 mld zł, co oznacza wzrost o 11,1% w ujęciu rocznym. Po bardzo dobrym I półroczu z dynamiką 115,2% r/r, w III i IV kwartale 2013 roku leasing nieruchomości zanotował ujemne dynamiki w ujęciu rocznym: odpowiednio -39,0% i -25,3%. Zanotowano także istotny wzrost liczby raportowanych umów w 2013 roku o 44,9%: do 271 wobec 187 raportowanych w 2012.

Niższa dynamika wartości sfinansowanych aktywów to pochodna spadku średniej wartości transakcji do 4,2 mln PLN w porównaniu do 6,6 mln PLN odnotowanej w 2012. Średnia wartość transakcji jest wyraźnie niższa w porównaniu do lat ubiegłych, kiedy to w latach 2004-2009 wynosiła średnio 14,8 mln zł.

Liczba raportowanych umów w I półroczu 2013r. zwiększyła się o się o 13,5%: do 126 wobec 111 w I połowie 2012 roku. Według ekspertów Związku Polskiego Leasingu wysoka roczna dynamika wartości finansowania jest pochodną istotnego wzrostu średniej wartości transakcji do 6,29 mln PLN w porównaniu do 3,05 mln PLN odnotowanej w I półroczu 2012. Nadal jest ona jednak wyraźnie niższa w porównaniu do lat ubiegłych, kiedy to w latach 2004-2009 wynosiła średnio 14,83 mln zł. W strukturze przedmiotowej rynku dominują obiekty biurowe.
Łączna wartość aktywnego portfela na koniec 2013r. zamknęła się w kwocie 64,5 mld zł (56,5 mld zł dla ruchomości i 8,0 mld zł dla nieruchomości)i jest porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (83,9 mld zł, wg stanu na 30.11.2013). Wartość aktywnego portfela w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o 4,9%, zwiększając się w tym okresie o 3,0 mld zł. Leasing to wciąż główne, obok kredytu, zewnętrzne źródło finansowania inwestycji pracujących w gospodarce.

Badania: leasing najpopularniejszy wśród MSP
Podczas konferencji główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek przedstawiła prezentację pt. „Znaczenie Leasingu dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" bazującą na badaniach „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012". Potwierdzają one, że leasing jest najpopularniejszym instrumentem zewnętrznego finansowania wśród mikroprzedsiębiorstw oraz firm sektora MŚP. Najchętniej z leasingu korzystają firmy małe i średnie, firmy przemysłowe, budowlane, transportowe, firmy o przeciętnie wyższych obrotach oraz firmy prowadzące pełną rachunkowość. Leasing jest także źródłem finansowania dla firm nastawionych na rozwój (wzrost udziału w rynku i wzrost sprzedaży), a także firm działających na dużych, rozwijających się, rosnących rynkach.

Ponadto firmy korzystające z leasingu są w stosunku do firm nie korzystających z leasingu bardziej dojrzałe biznesowo, nastawione na rozwój przez inwestycje, w tym inwestycje w innowacje, ekspansję zewnętrzną, budowanie wizerunku wiarygodnej firmy oraz nowoczesnych kanałów dystrybucji , a także mają bardziej zaawansowane modele biznesowe.

Prognozy dla rynku leasingu
Ostatnim punktem konferencji była prezentacja prognoz dla rynku leasingu na kolejne 12 miesięcy. Eksperci ZPL spodziewają się stopniowej poprawy koniunktury w Polsce, co, w połączeniu z wysokim już stopniem wykorzystania zdolności produkcyjnych, będzie miało wpływ na odbudowę parków maszynowych. Oczekiwane jest odbicie sektora budowlanego, po 8,9-proc. spadku w 2013 roku. Istotny wpływ na wyniki rynku pojazdów będzie mieć także 2-miesięczne okienko „kratkowe" w I kw. 2014 roku oraz finalne przepisy o VAT korzystne dla leasingu droższych aut. Postępujące i bazujące na eksporcie ożywienie w strefie euro zwiększy popyt na usługi transportowe. Oczekiwany jest także dalszy wzrost udziału pożyczki w finansowaniu innych niż maszyny środków trwałych, głównie pojazdów.

Negatywny wpływ na rynek będzie mieć koniec perspektywy 2007-2013 ze środkami unijnymi. Rok 2014 będzie rokiem przejściowym co przełoży się na niższy popyt na finansowanie maszyn rolniczych pożyczką (spadek o 25%) oraz finansowanie maszyn medycznych (spadek 15-20%). Znaczne zakupy pojazdów z normą Euro 5 z II półrocza ub. roku obniżą poziom zakupów nowych aut, szczególnie w I połowie roku. Z kolei popyt na używane pojazdy ciężarowe po wdrożeniu Euro 6 zwiększy się. W średnim terminie obowiązywanie normy Euro 6 będzie zachęcało firmy transportowe do odnawiania swoich taborów.

Prezentacja dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek  


***
Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca polski sektor przedsiębiorstw leasingowych, zrzesza 30 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, który ma specjalny status członka zbiorowego. ZPL jest członkiem Leaseurope - organizacji zrzeszającej 44 związków z 34 krajów Europy, uczestniczy w pracach powołanej przez Leaseurope Grupy Roboczej krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE), Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. Ponadto, ZPL prowadzi działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości.

Konfederacja Lewiatan