Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej

Projektowane rozporządzenie zakłada zaniechanie poboru podatku od sprzedaży detalicznej od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych przez sprzedawców detalicznych w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, zawieszenie wynika z decyzji Komisji Europejskiej z dnia 19 września 2016 r. o wszczęciu wobec Polski postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Uwzględniając powyższe oraz mając na uwadze możliwą do przewidzenia ostateczną decyzję Komisji Europejskiej, postulujemy wskazanie w treści rozporządzenia, że w związku z zaniechaniem poboru podatku od sprzedaży detalicznej zwalnia się także podatników z obowiązku obliczania podatku oraz składania stosowanych deklaracji. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) zaniechanie poboru jest formą wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, aby jednak dokonać zaniechania poboru musi wcześniej istnieć zobowiązanie podatkowe (obowiązek zapłaty podatku). Zobowiązanie powstaje w momencie złożenia deklaracji na ten podatek (tzw. samoobliczenie podatku), natomiast aby złożyć deklarację trzeba prowadzić wcześniej ewidencje.

Obowiązki związane z ustaleniem podstawy opodatkowania wymagać będą dużego zaangażowania pracy oraz poniesienia istotnych kosztów, co w kontekście doniesień medialnych o zastąpieniu podatku od sprzedaży detalicznej inną daniną, nie jest uzasadnione.

 

Konfederacja Lewiatan

KL/415/202/2100/PP/2016