Zagrożona gwarancja bezpieczeństwa lekowego

W związku z przekazaniem pod obrady Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UA18), znak: RM-10-12-17, Konfederacja Lewiatan zwróciła się do Premier Beaty Szydło z prośbą o wstrzymanie prac nad projektem w zakresie proponowanego w art. 3 pkt 4 projektu ustawy.

Zgodnie z przedmiotową propozycją Ministerstwo Zdrowia wprowadza możliwość tworzenia jednolekowych grup limitowych w zakresie tych produktów, które posiadają instrument dzielenia ryzyka. Mechanizm ten ma zatem odnosić się wyłącznie do leków oryginalnych.

Niestety ani z uzasadnienia ani z treści samego projektu nie wynikają przesłanki, którymi Minister Zdrowia będzie się kierował przy wprowadzaniu takiej grupy limitowej.

Obawa krajowego przemysłu farmaceutycznego wynika głównej mierze z doświadczeń wynikających z wcześniej funkcjonujących zasad refundacji leków. Po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej wprowadzone zostały przejrzyste kryteria dotyczące obejmowania w tych samych grupach limitowych leków stosowanych w określonych wskazaniach. Dzięki temu wprowadzono konkurencję pomiędzy tymi samymi lekami, co wprost przekłada się na obniżenie ceny leków dla pacjenta.

Wprowadzenie zapowiadanej zmiany spowoduje, że produkcja krajowego przemysłu farmaceutycznego zostanie zachwiana, co w konsekwencji wpłynie na ograniczenie produkcji w Polsce, zmniejszy zatrudnienie, spowoduje spadek wpływów podatkowych oraz zahamuje eksport. W dodatku zagrozi bezpieczeństwu lekowemu Polski i uzależni nasz rynek od zagranicznych koncernów farmaceutycznych!

Konfederacja Lewiatan stoi na stanowisku, że każda zmiana powinna gwarantować stabilny rozwój wszystkich uczestników rynku. Wprowadzanie zmian powodujących zwiększenie przewagi konkurencyjnej jest bardzo niebezpieczne na tak wrażliwym rynku jakim jest obszar ochrony zdrowia. Krajowy przemysł farmaceutyczny dostarcza co drugi obecny w naszych aptekach lek. Farmaceutyki w Polsce należą do najtańszych w Europie. Obecność krajowego przemysłu farmaceutycznego jest gwarancją bezpieczeństwa lekowego Polski, bo zapewnia ciągłość dostaw leków, nawet w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów światowych. Krajowy przemysł farmaceutyczny bezpośrednio i pośrednio zatrudnia 100 tys. Osób. Odprowadza w postaci podatków równowartość kwoty, którą NFZ przeznacza na refundację produkowanych przez krajowe firmy leków. Przyczynia się do wytworzenia 1% PKB i podnosi poziom innowacyjności polskiej gospodarki.

W związku z licznymi wątpliwościami co do proponowanej w art. 3 pkt 4 projektu zmiany (dotyczącej wprowadzenia ust. 3a i 3b do art. 15 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych) wnosimy o dalsze procedowanie ustawy z wyłączeniem ww. zmiany.

W ocenie pracodawców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan powyższa propozycja powinna być jeszcze raz przedyskutowana, a wprowadzone rozwiązane nie powinno narażać krajowy przemysł farmaceutyczny na negatywne skutki ekonomiczne.

KL/77/33/DB/2017