Szkolenia farmaceutów - uwagi do rozporządzenia

Konfederacja Lewiatan z aprobatą odnotowuje wprowadzenie do ciągłego szkolenia farmaceutów formy „ćwiczeń". Jest to zmiana pozytywna, odzwierciedlająca potrzebę zwiększenia nacisku na prowadzenie praktycznych szkoleń dla farmaceutów.

Niemniej analiza całości projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, zwanego dalej „projektem", wskazuje, że konieczne jest dokonanie modyfikacji celem rozwiania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych.

Jak wynika z § 3 ust. 1 pkt 1 projektu „farmaceuta odbywa ciągłe szkolenia z zakresu wiedzy, o której mowa w § 2 ust. 1, przez: 1) udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń;". Obok tego projektodawca w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b wskazał, że jedną z form samokształcenia jest „przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń w ramach kursów organizowanych przez towarzystwa naukowe, Naczelną Izbę Aptekarską lub okręgowe izby aptekarskie." W konsekwencji, projekt wprowadza 2 formy:

1) udział w ćwiczeniach oraz

2) przygotowywanie i przeprowadzanie ćwiczeń.

W związku z powyższym koniecznym wydaje się:

1) usunięcie z § 4 projektu odniesień do ćwiczeń poprzez wykreślenie wyrazów „lub ćwiczeń odbywanych w ramach kursów organizowanych przez towarzystwa naukowe lub Naczelną Izbę Aptekarską lub okręgowe izby aptekarskie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b,".

2) modyfikacja § 5 w zakresie pkt 11 i 12, w których wskazuje się na „udział farmaceuty", natomiast w odsyłanych § 3 ust. 1 pkt 5 lit. a-e mamy do czynienia z dwoma formami realizacji samokształcenia. W lit. a, b oraz d samokształcenie polega na opracowaniu określonego dokumentu i jego prezentacji. Natomiast w lit. c i d mamy do czynienia z „udziałem" w określonych spotkaniach naukowych.

Zważywszy na różnice w formie realizacji szkolenia ciągłego - udział w ćwiczeniach organizowanych przez towarzystwa naukowe lub samorząd aptekarski (rola słuchacza) a przygotowanie i przeprowadzenie tych ćwiczeń (rola prowadzącego) - zasadnym jest dokonanie wyżej wskazanych zmian.

W przepisach dotyczących zasad potwierdzania uczestnictwa farmaceutów w szkoleniach istnieje pewna niekonsekwencja uprawniająca właściwą okręgową radę aptekarską do wydania certyfikatu w zakresie udziału w ćwiczeniach, przy jednoczesnym braku wskazania możliwości wydania certyfikatu za przygotowanie i prowadzenie takich ćwiczeń, czyli formę szkolenia określoną w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b projektu.

Potwierdzenie udziału w przedmiotowych ćwiczeniach jest uregulowane w § 5 pkt 10 projektu, który stanowi, że „udział farmaceuty w formach ciągłego szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, potwierdza wydane przez jednostkę szkolącą zaświadczenie, zwane dalej „certyfikatem", które określa temat, liczbę godzin szkolenia i liczbę punktów edukacyjnych".

Zasadnym jest więc zmiana tego przepisu poprzez wprowadzenie uprawnienia do wydania certyfikatu wyłącznie w zakresie przygotowania i prowadzenia ćwiczeń.

Ponadto, z uwagi na fakt, że przedmiotowe ćwiczenia mogą być prowadzone także przez towarzystwa naukowe powinny być one również uprawnione do wydania stosowanego certyfikatu.

Dodatkowo w celu zapewnienia jak najwyższych standardów form ciągłego szkolenia prowadzonych przez towarzystwa naukowe i samorząd aptekarski proponujemy rozważenie objęcia ich standardami właściwymi dla jednostek szkolących[1]) (m.in. w zakresie bazy dydaktycznej czy kadry dydaktycznej). W związku z powyższym proponujemy dodanie do § 5 projektu dodatkowego punktu w brzmieniu:

„punkty 1-8 mają zastosowanie do form ciągłego szkolenia prowadzonych przez towarzystwa naukowe, Naczelną Izbę Aptekarską lub okręgowe izby aptekarskie."

  

Konfederacja Lewiatan, 3 sierpnia 2017 r.

KL/330/106/1338/DB/2017

Dodatkowych informacji udziela:
[1]) Zgodnie z rozporządzeniem - jednostki organizacyjne uczelni, które prowadzą studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji (zob. art. 107a ustawy - Prawo farmaceutyczne).