II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych - FinReg 2013


W dniach 16-17 października 2013 w Warszawie odbędzie się II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych - FinReg 2013, którego organizatorem jest Instytut Allerhanda. Wydarzenie gromadzi uczestników i decydentów rynków finansowych, a w szczególności kadrę zarządzającą banków i instytucji rynku kapitałowego; emitentów i uczestników rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych; ekspertów kancelarii prawnych obsługujących rynek finansowy; regulatorów i nadzorców; członków administracji rządowej oraz przedstawicieli świata akademickiego.

Tegoroczna formuła wydarzenia obejmuje podział na dwie sekcje: pierwszy dzień Kongresu (16 października) przeznaczony jest na polemikę doświadczonych praktyków; dzień drugi (17 października) to prezentacja referatów naukowych zgłoszonych w konkursie Call for papers.

W programie Kongresu znajdą się panele tematyczne poświęcone m.in. kondycji prawa bankowego i jego spójności wobec przyjęcia europejskiego rozporządzenia CRR oraz konieczności implementacji dyrektywy CRD IV i reguł porozumienia Bazylea III. Dyskutowane będą kwestie strategii nadzorczej  wobec uwarunkowań europejskiej unii bankowej (SSM), problemy proporcjonalności zasad oraz dylematy konstytucyjności systemu uporządkowanej upadłości banków. Uczestnicy podejmą próbę oceny nowych regulacji europejskich dla poszczególnych nisz rynkowych polskiego sektora bankowego, w tym bankowości spółdzielczej oraz kas oszczędnościowo-kredytowych. Obecnie trwająca dyskusja ekonomiczna i systemowa o OFE zostanie uzupełniona o uwarunkowania prawne i konstytucyjne planowanych reform, ich konsekwencje i koszty oraz alternatywę.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele m.in. Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Instytutu Ekonomicznego, Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE oraz Instytutu Allerhanda. Wykłady keynote lecture wygłoszą Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Na II dzień Kongresu zaplanowano pięć sesji - sesja I: Wpływ regulacji na rynki finansowe - badania empiryczne; sesja II: Zmiany w architekturze nadzoru (makrostabilność); sesja III: Nadzór banków spółdzielczych i SKOK; sesja IV: Regulacje instrumentów finansowych oraz sesja studencka: Europejska unia bankowa.

Wszyscy uczestnicy Kongresu będą zaproszeni do udziału w otwartej dyskusji, której przedmiotem będą szczegóły i koncepcje polskich i unijnych przepisów decydujących o funkcjonowaniu rynku finansowego Polsce.

Na stronie www.finansowy.allerhand.pl dostępny jest  program wydarzenia, regulamin oraz formularz uczestnictwa. Liczba miejsc jest ograniczona.

***

Instytut Allerhanda jest niezależnym think tankiem oraz ośrodkiem studiów prawnych z siedzibą w Krakowie, który specjalizuje się w prawie handlowym, prawie własności intelektualnej, prawie upadłościowym, prawie rynku finansowego, corporate governance i organizacji wymiaru sprawiedliwości, a także prawach człowieka w kontekście biznesu. W ramach Instytutu Allerhanda działają sekcje naukowe, których zadaniem jest prowadzenie zaawansowanych badań w wybranych dziedzinach prawa oraz grupy robocze pracujące zadaniowo, m.in. eksperci Instytutu konsultują projekty polskich i europejskich aktów legislacyjnych. Instytut jest organizatorem konferencji, seminariów i szkoleń z zakresu prawa oraz prestiżowego cyklu ogólnokrajowych kongresów tematycznych Allerhand Summits (http://www.kongresy.allerhand.pl), których ambicją jest wypracowywanie rozwiązań usprawniających działanie polskiego systemu prawa i gospodarki.

www: www.allerhand.pl

e-mail: instytut@allerhand.pl

Facebook: http://www.facebook.com/InstytutAllerhanda
Twitter: http://twitter.com/I_Allerhanda
Linked In: http://www.linkedin.com/company/instytut-allerhanda
YouTube: http://www.youtube.com/user/AllerhandInstitute