Szkolenie: Prawne aspekty ochrony pracy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu prawnych aspektów ochrony pracy. Omówione zostaną problemy związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, kwestią uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz szeroko rozumianych spraw dotyczących wynagrodzeń za pracę.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu z zakresu prawnych aspektów ochrony pracy, którego celem jest omówienie problemów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, kwestii uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz szeroko rozumianych spraw dotyczących wynagrodzeń za pracę. Szkolenie uwzględniać będzie ostatnie regulacje prawne w tym zakresie, a prowadzone będzie przez ekspertów Głównego Inspektora Pracy i będzie omawiać następujące problemy:

- od treści i trybu zawarcia umowy o pracę poprzez obowiązki pracodawcy związane z jej nawiązaniem,

- rozwiązanie umowy o pracę w różnych aspektach i sytuacjach poprzez wygaśnięcie umowy i określenie obowiązków pracodawcy związane z jej rozwiązaniem,

- omówienie uprawnień pracowników związane z rodzicielstwem

- wynagrodzenia za pracę w zakresie ustalania składników obligatoryjnych i fakultatywnych, jego prawna ochrona (forma, terminy oraz potrącenia) oraz naruszenia przepisów.

Seminarium adresujemy do służb kierowniczych odpowiadających w przedsiębiorstwach za kadry i sprawy pracownicze oraz osób zajmujących się problematyką prawnej ochrony pracy.


Prowadzący:
Elżbieta Judasz - specjalista, Departament Prawny GIP
Anna Bydło - specjalista, Departament Prawny GIP
Iwona Tata - starszy inspektor pracy OIP Warszawa

Program szkolenia
Karta zgłoszeniowa