Szkolenie: Fundusze strukturalne UE – HR Kapitał ludzki w latach 2007-2013

Nowy okres programowania, to nowe szanse i nadzieje. Szczególnie atrakcyjnie zapowiada się oferta funduszy strukturalnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowana do biznesu. Łącznie z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej dostępnych będzie ponad 107 mld EUR.

Z dotacji będzie można sfinansować m.in. doradztwo, kampanie promocyjne, edukacyjne, szkolenia, studia podyplomowe, wsparcie na rzecz grup wysokiego ryzyka, czy grup wykluczonych. Wychodząc naprzeciw tym możliwościom zapraszamy do udziału w szkoleniu obejmującym praktyczne aspekty pozyskiwania, zarządzania i rozliczania projektów finansowanych z EFS.

W ramach planowanego seminarium przedstawimy ofertę programową oraz wymagania stojące przed beneficjentami – przedsiębiorcami zarówno małymi, średnimi, jaki dużymi w procesie pozyskiwania wsparcia z EFS. W trakcie zajęć uczestnicy przeprowadzeni zastaną przez cały proces aplikacyjny, omówione zostanie przygotowanie niezbędnych dokumentów. Zaprezentujemy także procedury zarządzania i rozliczania wsparcia oraz wskażemy korzyści i zagrożenia płynące z uczestnictwa w absorpcji funduszy. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie wykładu interaktywnego z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych i jest adresowane do przedsiębiorców, osób zarządzających kadrami w firmach oraz przedstawicieli firm planujących korzystać ze środków dostępnych w ramach programu EFS.

Prowadzący:
Artur Bartoszewicz - Ekspert PKPP Lewiatan zajmujący się opiniowaniem programów operacyjnych i ich przydatności dla gospodarki z punktu widzenia organizacji pracodawców i przedsiębiorców, oceną ich realizacji i wskazywaniem zagrożeń; popularyzuje wiedzę na temat funduszy, proponuje i jest autorem zmian w procedurach; brał udział w przygotowaniu szeregu opinii i stanowisk PKPP w sprawie wykorzystania przez Polskę funduszy UE; współpracuje od lat z kluczowymi instytucjami unijnymi oraz monitoruje zamiany w polityce spójności UE. Członek zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy w latach 2004-2006 oraz 2007- 2013. Członek Komitetów Monitorujących programami na lata 2004-2006. Doradca z 8 letnim doświadczeniem w obszarze zarządzenia dotacjami, w tym pisania wniosków o dotacje ze funduszy UE, biznes planów oraz studium wykonalności; analiz finansowych; monitoringu; ewaluacji; prowadzenia warsztatów szkoleniowych. Wykładowca akademicki.

Program szkolenia