Konferencja dot. Flexicurity

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz BUSINESSEUROPE (Konfederacja Europejskiego Biznesu) zapraszają do udziału w konferencji "Flexicurity: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia - idea warta wdrożenia".

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat znaczenia koncepcji flexicurity dla rozwoju polskiego rynku pracy, w kontekście nasilających się zmian gospodarczych i społecznych. To szczególna okazja do przeanalizowania barier: instytucjonalnych, prawnych i mentalnych, które utrudniają uelastycznienie relacji między pracownikami i pracodawcami, ograniczają możliwości adaptacyjne pracowników i przedsiębiorców oraz komplikują elastyczność działań instytucji rynku pracy.

Flexicurity to idea, która ma zapewnić wysokie bezpieczeństwo zatrudnienia na każdym etapie życia zawodowego, ułatwiając jednocześnie rozwój kariery w warunkach dynamicznych zmian. Koncepcja ta łączy w sobie aktywną politykę rynku pracy, nowoczesne rozwiązania prawne w zakresie zawierania umów o pracę oraz organizacji czasu pracy, ideę kształcenia przez całe życie i nowoczesny systemem ochrony socjalnej.

Głos w dyskusji zabiorą przedstawiciele rządu oraz partnerzy społeczni: przedstawiciele polskich pracodawców i związków zawodowych, którzy wypowiedzą się na temat sytuacji na rynku pracy w Polsce oraz roli członków Trójstronnej Komisji w kreowaniu i wdrażaniu polskiego modelu flexicurity. W debacie wezmą też udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, BUSINESSEUROPE oraz eksperci z Irlandzkiej, Duńskiej i Hiszpańskiej Konfederacji Pracodawców, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami na temat praktycznego realizowania podobnych koncepcji w Europie.

Program konferencji

Karta zgłoszeniowa