7 priorytetów biznesu dla Unii Europejskiej na 2022 rok

Prezydenci poszczególnych federacji zrzeszonych w BusinessEurope (w tym Konfederacja Lewiatan) przyjęli w Paryżu deklarację, w której wskazali siedem priorytetowych obszarów dla francuskiej prezydencji w Radzie UE. Przewodnictwo Francji rozpocznie się 1 stycznia. Cele przekazane na ręce prezydenta Francji Emmanuela Macrona będą drogowskazem dla działalności Konfederacji Lewiatan na poziomie UE w kolejnym roku.

 


 

Priorytety prezydencji francuskiej w Radzie UE

„Ożywienie, potęga i przynależność" to trzy filary przewodnictwa Francji w Radzie UE. 9 grudnia, podczas konferencji prasowej, prezydent Macron zaprezentował wizję dla Europy na kolejne 6 m-cy. Obok konieczności kontroli granic UE, reformy systemu Schengen oraz nadania nowego impulsu polityce bezpieczeństwa i obrony, prezydencja skupi się na tworzeniu wspólnych reguł budżetowych oraz reformie paktu stabilności i wzrostu, aby przyszłe przepisy umożliwiały wydatki niezbędne dla przeprowadzenia zielonej i cyfrowej transformacji.

Ponadto, Francja zainicjuje tworzenie nowego modelu wzrostu gospodarczego, który będzie oparty na produkcji, innowacji i europejskim modelu socjalnym. Kluczowe będzie tworzenie miejsc pracy i walka z masowym bezrobociem. Dyrektywy dotyczące płacy minimalnej i przejrzystości płac będą priorytetowe dla prezydencji. Dodatkowo, potrzebne jest ożywienie przemysłu, zwłaszcza w sektorach niezbędnych dla budowy strategicznej autonomii UE, jak: baterie, półprzewodniki, technologie cyfrowe, zdrowie i kultura.

Dla przypomnienia, co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie UE i przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac. Prezydencja odpowiada za ustalanie porządku obrad posiedzeń oraz prowadzenie negocjacji w gronie państw członkowskich. Dodatkowo, państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, współpracują w ramach tzw. trojki. Po Francji, prezydencję obejmą Czechy a następnie Szwecja.

Priorytety BusinessEurope dla francuskiej prezydencji

 1. Przywrócenie wzrostu gospodarczego

  Prezydencja francuska musi skoncentrować się na odbudowie i utrzymaniu konkurencyjności unijnej gospodarki, przeprowadzając niezbędne reformy do przeprowadzenia skutecznej zielonej i cyfrowej transformacji. W centrum zainteresowania musi znaleźć się jednolity rynek europejski i potrzeba eliminowania istniejących na nim barier. Instytucje europejskie i państwa członkowskie muszą nie tylko przywrócić jego funkcjonowanie do poziomu sprzed pandemii, ale znacznie go pogłębić. W następstwie kryzysu spowodowanego pandemią, należy zwrócić szczególną uwagę na usuwanie przeszkód w swobodnym poruszaniu się oraz promowanie mobilności. Wzmocnienie jednolitego rynku UE będzie także priorytetem prezydencji czeskiej, która przypada na drugą połowę 2022r.

  Dodatkowo, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy mądrej polityki gospodarczej i przemysłowej, która będzie wspierać firmy, aby były w stanie rozwijać się, generować wzrost i tworzyć miejsca pracy, przy jednoczesnym wprowadzaniu reform w ramach zielonej i cyfrowej transformacji.

 2. Rozwiązanie problemu zakłóceń w łańcuchach dostaw oraz inflacja

  Rosnące ceny energii, niedobory półprzewdoników oraz surowców, wąskie gardła w usługach transportowych oraz rosnące braki kompetencji pracowników, zwiększają koszty produkcji i osłabiają ożywienie gospodarcze. Ważne jest podjęcie odpowiednich działań, zwłaszcza w sytuacji kiedy podstawowe przyczyny wysokich cen nie mają charakteru rynkowego. Należy podjąć także dodatkowe działania, jak np. uproszczenie procedur celnych w celu zapewnienia lepszej koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz podróży, jak również monitorowanie przyjmowanych przez rządy środków ograniczających handel.

  W sprawie niedoborów w dostawach surowców krytycznych zależnych od krajów trzecich (np. od Chin), UE powinna ściśle współpracować z danym krajem w celu rozwiązania tego problemu.

 3. Ambicje klimatyczne oraz konkurencyjność firm europejskich muszą iść ręka w rękę

  Należy uruchomić odpowiednie środki finansowe, które umożliwią przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji. UE musi także podjąć środki ograniczające ryzyko ucieczki emisji oraz zintensyfikować działania zmierzające do ustalenia globalnej ceny emisji CO2. Należy zapewnić bezpieczeństwo i przystępność cenową dostaw energii odnawialnej i niskoemisyjnej, do czego konieczna jest odpowiednia infrastruktura.

 4. Regulacje sprzyjające innowacjom mają kluczowe znaczenie dla cyfryzacji

  Posiadanie sprzyjających innowacjom ram prawnych w kwestiach cyfrowych jest również niezbędne do zmobilizowania inwestycji potrzebnych do transformacji cyfrowej. Cyfryzacja powinna być skoncentrowana na człowieku i przynosić korzyści całemu społeczeństwu, ale równocześnie nie możemy, poprzez nadmierne regulowanie, hamować innowacji.

  Liczymy, że prezydencja francuska zakończy prace nad DSA (Digital Single Act - Akt o usługach cyfrowych) i DMA (Digital Market Act - Akt o rynkach cyfrowych), podtrzymując zasadę kraju pochodzenia, która ułatwia transgraniczne świadczenie usług cyfrowych, jednocześnie wspierając usuwanie nielegalnych towarów i treści online. Zakres rozporzdzenia o sztucznej inteligencji powinien regulować zastosowanie sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka tylko w obszarach, w których wykazano wyraźną lukę regulacyjną.

 5. Sektor finansowy UE musi być w stanie sfinansować ożywienie gospodarcze oraz zieloną i cyfrową transformację

  Dostęp do finansowania i stabilność rynku finansowego są ważniejsze niż kiedykolwiek. Potrzebujemy poważnego zastrzyku inwestycji w technologie i innowacje, aby zapewnić przeprowadzenie zielonej i cyfrowej transformacji, w czym sektor prywatny ma do odegrania kluczową rolę.

 6. Wprowadzenie wykonalnych wymogów dotyczących należytej staranności (due dilligence) i zrównoważonej działalności korporacyjnej (sustainable corporate governance)

  Wypracowanie przyszłych unijnych ram dotyczących należytej staranności i zrównoważonej działalności korporacyjnej jest niezbędne dla zachowania atrakcyjności Europy, jako miejsca do inwestowania i promowania wartości europejskich na całym świecie. Nasze firmy są zaangażowane w ochronę praw człowieka i w pełni rozumieją znaczenie zharmonizowanych przepisów dotyczących należytej staranności na jednolitym rynku, które mają również zastosowanie do przedsiębiorstw z państw trzecich działających na terenie UE. Prezydencja francuska musi dopilnować, aby przepisy te były jasne, wykonalne i nie obciążały nadmiernie MŚP.

 7. Zrównoważony i oparty na zasadach handel jest kluczem dla ożywienia gospodarczego

  UE powinna pozostać wiodącym globalnie partnerem handlowym, promującym zrównoważony i oparty na zasadach handel, przy jednoczesnym wspieraniu i otwieraniu nowych możliwości handlowych i inwestycyjnych dla firm europejskich. W kontekście narastających napięć na arenie międzynarodowej, zwiększającego się protekcjonizmu i jednostronnych decyzji, jest ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem, aby UE była promotorem wielostronnego i opartego na zasadach porządku międzynarodowego.

Komentarz dla grudniowego wydania europejskiego biuletynu Lewiatana - Brussels Headlines.

 

Kinga Grafa, Dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli, Stały Przedstawiciel przy BusinessEurope
kgrafa@konfederacjalewiatan.pl