Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - opinia

W związku toczącym się procesem legislacyjnym dotyczącym projektu  rozporządzenia w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zgłosiliśy następujące uwagi:

 

1.       W §2 pkt 8 definicja kosztów uzasadnionych powinna otrzymać brzmienie: „koszty uzasadnione - koszty określone przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne na podstawie ustawy i niniejszego rozporządzenia, przy zachowaniu należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców, ochrony środowiska, należytej dbałości o majątek gminy i minimalizacji kosztów niezbędnych do wykonania zadań wynikających z ustawy."

2.       W §2 pkt 10 wprowadzono definicję ceny za odprowadzone ścieki, ścieki komunalne lub ścieki przemysłowe, natomiast w §14 pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. b wskazuje się tylko na cenę za odprowadzane ścieki. Powyższe wymaga ujednolicenia.

3.       Wyjaśnienia wymaga, czy określone w §2 pkt 11 rozróżnienie ceny oznacza, że stawka opłaty abonamentowej będzie ustalana tylko dla ścieków, a dla ścieków komunalnych i przemysłowych nie będzie ustalana.

4.       W §5 pkt 6 utrzymano stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, tymczasem orzecznictwo sądów administracyjnych kwestionuje dopuszczalność ustalania tych opłat w taryfach (por. IISA/Kr 407/14, III SA/Łd 823/16).

5.       Zasadnicze wątpliwości budzi przewidziany w §6 pkt 1 lit. a zakaz wliczania do taryf amortyzacji od środków trwałych wytworzonych lub nabytych z dotacji lub subwencji.

6.       Zasadnicze wątpliwości budzi §6 pkt 5, w którym następuje ograniczenie dopuszczalnego poziomu marży zysku do 5 %. Powyższe rozwiązanie zdecydowanie zniechęci do inwestowania w sektorze wodociągowo - kanalizacyjnym.

7.       Wątpliwości budzi wprowadzenie w §7 ust. 6 zasady obligatoryjnego odliczania nadwyżki zysku osiągniętego w poprzednim okresie taryfowym nad zyskiem zakładanym w poprzedniej taryfie od kosztów stanowiących podstawę kalkulacji kolejnych taryf. Podobne wątpliwości budzi wprowadzenie w §7 ust. 7  zasady fakultatywnego odliczania od kosztów stanowiących podstawę kalkulacji kolejnych taryf niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz bezwzględnego zakazu przeznaczania takiego zysku na działalność inną niż wodociągowo. W naszej ocenie przepisy  te powinny zostać usunięte.

8.       Przepis §11 ust. 2 należy usunąć.

9.       Jednocześnie brakuje w projekcie rozporządzenia odpowiednika § 11 ust. 2 aktualnego rozporządzenia stanowiącego, iż koszty odprowadzania ścieków opadowych lub roztopowych kanalizacją ogólnospławną stanowią wspólne dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych koszty związane z odprowadzaniem ścieków.

10.   W §14 pkt 2 lit. a błędne jest odwołanie do „ścieków opadowych i roztopowych".

11.   W § 15 ust. 2 błędnie wskazano, iż obliczenie cen taryfowych następuje poprzez podzielenie rocznych niezbędnych przychodów przez sprzedaż z okresu obowiązywania taryf (zatem z okresu 3 lat).

12.   W §16 ust. 7 proponujemy, aby rozliczenie na podstawie prognoz mogło być stosowane ze wszystkimi odbiorcami, a nie było ograniczone wyłącznie do osób korzystających z budynków wielolokalowych oraz właścicieli i zarządców  budynków.

13.   W §17 ust. 1 należy wyeliminować zwrot „lub dostarczenia w inny sposób".

14.   W §19 ust. 2 pkt 3 powinien mieć brzmienie „3) spodziewanej poprawy jakości usług przy wprowadzeniu wnioskowanej taryfy".

15.   W projekcie brakuje wzoru tabeli „I".

16.   Z treści projektu w §2 pkt 7  oraz wzorów tabel można wnioskować, iż intencją projektodawców jest ustalanie jednej ceny za wodę i jednej ceny za ścieki na cały trzyletni okres obowiązywania taryf, nie zaś ścieżki cenowej, co ma daleko idące niekorzystne konsekwencje podatkowe i księgowe dla przedsiębiorstw. 


Warszawa, 17 stycznia 2018 r.

KL/18/4/DG/2018