Konsultacje Zielonej Księgi dotyczącej bezpieczeństwa usług kwaterunkowych w turystyce

Aktualnie, ani na poziomie unijnym, ani krajowym, bezpieczeństwo usług zakwaterowania turystycznego nie jest regulowane w sposób horyzontalny. Aktualne przepisy określają głównie wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego związanego z zakwaterowaniem turystycznym. Komisja Europejska stwierdza jednak, że na ilość wypadków wpływ mają także inne czynniki, takie jak np.: ogólny stan techniczny budynku (obiekty rekreacyjne, balkony, sypialnie, łazienki, korytarze, szklane drzwi itp.), poziom higieny czy odpowiednie przeszkolenie obsługi.

W związku z powyższym celem konsultacji społecznych Komisji Europejskiej jest dokonanie oceny podstawowych aspektów prawnych związanych z bezpieczeństwem usług kwaterunkowych, w tym m.in. zbadanie czy istniejące instrumenty prawne i ich implementacja są odpowiednie i wystarczające, oraz czy poziom bezpieczeństwa ma potencjalny związek z wadami lub brakami w obecnych ramach prawnych.

Zielona Księga identyfikuje aspekty, które objęte są zakresem konsultacji społecznych:

-  obowiązujące instrumenty prawne i ich stosowanie;

-  charakter i zakres ryzyka dla bezpieczeństwa oraz jego związku z niedociągnięciami lub brakami w bieżących ramach prawnych;

-  zakres w jakim wpływają one na świadczenie takich usług w całej UE;

-  zakres w jakim wpływają one na MŚP i konsumentów podatnych na zagrożenia.

W kontekście prowadzonych prac nad dyrektywą regulującą usługi turystyczne, która zakłada znaczne rozszerzenie praw konsumentów i wzmocnienie ochrony nabywców pakietów usług turystycznych, można spodziewać się, że od wyniku niniejszych konsultacji społecznych zależeć będzie ewentualne wprowadzenie niepożądanych obciążeń administracyjnych dla podmiotów związanych ze świadczeniem tego rodzaju usług.

Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w konsultacjach, podajemy link do bardziej szczegółowych informacji:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/consultation_20141130_tourism_en.htm

Termin zgłaszania odpowiedzi upływa 30 listopada br.

Przypominamy, że biorąc udział w konsultacjach społecznych mamy możliwość wpłynięcia na kształt przyszłej legislacji na najwcześniejszym etapie jej tworzenia.