Stanowisko wobec projektu zmiany rozporządzenia ws. szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej „projektem" (pismo z dnia 7 grudnia 2017 r., znak: UZ-PR.0212.10.2017.KR), Konfederacja Lewiatan przedstawia następujące stanowisko w sprawie.

Analiza przedłożonego projektu wskazuje, że w zakresie załącznika nr 1 - świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, projekt przyznaje większe preferencje poradniom przyszpitalnym na niekorzyść placówek mniejszych, często usytuowanych w mniejszych miejscowościach bądź na terenach wiejskich. Kierując się zasadą decentralizacji usług medycznych i walką z wykluczeniem społecznym rekomendujemy dokonanie zmian w budowie kryteriów konkursowych w taki sposób, aby w pierwszej kolejności uwzględniane były kwestie dostępności dla pacjentów. Preferencje te powinny dotyczyć zwłaszcza tych poradni, których świadczenia są naturalnym uzupełnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, czyli poradni: położniczo-ginekologicznej, dermatologicznej, otolaryngologicznej, okulistycznej i chirurgii ogólnej, kardiologicznej, pulmonologicznej, gastroenterologicznej, endokrynologicznej, alergologicznej, diabetologicznej, reumatologicznej, neurologicznej, ortopedycznej, urologicznej, leczenia bólu oraz poradni w zakresie chorób naczyń.

W związku z powyższym wnosimy o gruntowne przemodelowanie podejścia do budowy kryteriów wyboru ofert w zakresie załącznika nr 1 do rozporządzenia, a także o uwzględnienie poniższych propozycji modyfikacji zmian zawartych w przedłożonym projekcie w zakresie załącznika nr 6 do rozporządzenia.

Uwagi w tabeli