2022 pod znakiem neutralności klimatycznej i pakietu Fit For 55

W lipcu 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła ambitny pakiet reform legislacyjnych tj. Gotowi na 55 (ang. FIT for 55), który ma umożliwić osiągniecie celu jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. do 2030 r., angażując wszystkie sektory gospodarki. Pakiet ten jest zestawem narzędzi prawodawczych, które mają służyć realizacji celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie i Europejskim prawie o klimacie.

 


 

20 października 2021 roku Konfederacja Lewiatan opublikowała horyzontalne stanowisko dotyczące Pakietu Fit for 55, w którym m.in. podziela dążenie Europy do neutralności klimatycznej, jednak podkreśla skalę wyzwań, przed jakimi stoi świat wraz z decydentami, pracownikami i przedsiębiorcami. Apeluje w nim także o pogłębioną debatę na temat szczegółowych rozwiązań pakietu FIT for 55 z udziałem przedstawicieli wszystkich grup tj. sektora rządowego i samorządowego, środowiska naukowego, biznesowego i pozarządowego oraz społeczeństwa, wskazując rolę, jaką w tej dyskusji powinny odegrać organizacje przedsiębiorców, w szczególności przedsiębiorców prywatnych.

Droga do neutralności klimatycznej jednym z priorytetów Komisji Europejskiej na rok 2022

W przyszłym roku, Komisja Europejska będzie kontynuowała prace w dążeniu do osiągnięcia przez Europę neutralności klimatycznej. Konfederacja Lewiatan w dalszym ciągu będzie śledzić te działania i brać czynny udział w kształtowaniu powstającej legislacji.

W programie prac KE na rok 2022 w obszarze Europejskiego Zielonego Ładu znajdują się ważne działania dotyczące m.in.:

 • Przedstawienia propozycji ram regulacyjnych dot. certyfikacji usuwania dwutlenku węgla (4 kw. 2022)
 • Przeglądu norm emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych (4 kw. 2022)
 • Ramy UE dla zharmonizowanych pomiarów emisji z transportu i logistyki (4 kw. 2022)
 • Przegląd przepisów dot. zrównoważonego stosowania pestycydów (1 kw. 2022)
 • Kontynuacji planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, w tym m.in.:
  - przegląd rozporządzenia (EC) No 1272/2008) w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania (2 kw. 2022)
  - Zintegrowana gospodarka wodna - zrewidowane wykazy zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych zanieczyszczeń (3 kw. 2022)
  - Przegląd prawodawstwa UE dotyczącego jakości powietrza (3 kw. 2022)
  - Przegląd przepisów UE dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych (2 kw. 2022) 
 • Uruchomienia dodatkowych środków  na rzecz działań w dziedzinie klimatu (w celu podwojenia zewnętrznego finansowania na rzecz bioróżnorodności)
 • Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
  - Inicjatywa promująca naprawę, nie kupno nowego produktu (3 kw. 2022)
 • Plastiku
  - Ramy polityki w zakresie tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego, ulegających biodegradacji i procesowi kompostowania (2 kw. 2022)
  - Ograniczenie dotyczące mikroplastiku (4 kw. 2022)
  - Ograniczenie uwalniania mikroplastików do środowiska (4 kw. 2022)Komentarz dla grudniowego wydania europejskiego biuletynu Lewiatana - Brussels Headlines.

Roksana Kozłowska, ekspertka Departamentu Energii i Zmian Klimatu
rkozlowska@konfederacjalewiatan.pl