Uwagi do kryteriów wyboru projektów w PO WER

W ramach prac Komitetu Monitorującego PO WER 2014-2020 powołano Grupę roboczą do spraw efektywności PO WER.


Zadaniem powołanej grupy jest wypracowanie uproszczeń i usprawnień w zakresie wdrażania PO WER i EFS.

Grupa robocza zajmuje się m.in. opracowaniem propozycji rozwiązań, które przyśpieszą długi proces oceny wniosków o dofinansowanie.

W ramach prac powołanej grupy Ministerstwo Rozwoju przedstawiło propozycję modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów w PO WER, które mają być pilotażowo zastosowane w jednym konkursie w 2016 roku organizowanym przez MR w Działaniu 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Pilotaż proponowanych zmian ma na celu skrócenie zbyt długiego procesu oceny i wybranie do dofinansowania dobrej jakości projektów.

Zmodyfikowane kryteria ogólne

Schemat oceny

Państwa uwagi, przemyślenia, pomysły w szerszym zakresie dot. uproszczeń i usprawnień we wdrażaniu PO WER i EFS będą pomocne w pracy grupy roboczej.

Zachęcamy firmy członkowskie do zapoznania się z zapisami zmodyfikowanych kryteriów. Prosimy o nadsyłanie uwag do 24 października br.

Osoba kontaktowa: Iwona Zawadzka, izawadzka@konfederacjalewiatan.pl.