Rekopol - nowy członek Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. została założona przez czołowe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa w celu zabezpieczania i reprezentowania interesów producentów i importerów produktów w opakowaniach, w związku z nałożoną na przedsiębiorców ustawową (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) odpowiedzialnością finansową za odzysk i recykling opakowań po produktach wprowadzanych na rynek. Obecnie współpracuje z ponad 2 000 przedsiębiorców, którzy powierzyli firmie swoje obowiązki, tym samym wpisując się w strategię Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Akcjonariat Rekopolu:

 


 

Rekopol od początku swojego istnienia, buduje i wspiera system „u źródła" - obecnie współpracuje ze zbierającymi odpady działającymi na terenie ponad 730 gmin, zamieszkiwanych przez 11,4 mln mieszkańców. System ten jest jedynym gwarantem realizacji stale rosnących poziomów odzysku i recyklingu.

Firma prowadzi akcje edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów czy świadomych zakupów, opracowuje i drukuje materiały edukacyjne, szkoli, organizuje konkursy i happeningi. Wiele z tych działań podejmuje i organizuje z Klientami, dla których projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) coraz częściej stają się skutecznym sposobem realizacji tych obowiązków ciążących na Przedsiębiorcach. Działania informacyjno-edukacyjne z zakresu ochrony środowiska stają się składową projektów szkoleniowych i motywacyjnych dla pracowników, częścią programów realizowanych na rzecz społeczności lokalnych, adresowanych do konsumentów, stanowiąc coraz częściej element działań tworzących pozytywny wizerunek firmy.

Rekopol służy jednocześnie doradztwem i konsultingiem. Każdego roku organizuje dla naszych Klientów seminaria i spotkania, służące wymianie doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących często zmieniających się regulacji prawnych i ich konsekwencji dla polskich przedsiębiorców.

Firma jest członkiem PRO EUROPE - międzynarodowej organizacji, której celem jest tworzenie wspólnej platformy wymiany doświadczeń pomiędzy krajowymi organizacjami odzysku w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi, liczącej ponad 30 członków z Europy.

Wyróżnikiem Rekopolu jest wyłączność na udzielanie w Polsce licencji na znak towarowy „Zielony Punkt". Znak ten umieszczany na coraz większej ilości opakowań oznacza, iż przedsiębiorca wniósł wkład finansowy w budowę i działalność systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych tworzonych w Polsce przez Rekopol.

Rekopol posiada zintegrowany system zarządzania zgodny z wymaganiami normy EN ISO 14001: 2004 (Systemy zarządzania środowiskowego), EN ISO 9001:2008 (Systemy zarządzania jakością) i pozytywnie przeszedł wszystkie etapy certyfikacji wykonane przez Bureau Veritas Polska sp. z o.o. Od lipca 2015 roku jesteśmy również zarejestrowani przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w systemie  EMAS. 

Od 7 lat Rekopol jest również Przedsiębiorstwem Fair Play.


 

 

Kontakt: 

 Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

ul. Mangalia 4

02-758 Warszawa

22 436 78 30 -33 fax 34

e-mail: rekopol@rekopol.plwww.rekopol.pl