Szansa na wsparcie dla twojego przedsiębiorstwa - ostatni nabór do projektu Instrument Szybkiego Reagowania

Rusza piąty, ostatni już nabór firm do projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. Instrument Szybkiego Reagowania (ISR). Rekrutacja rozpoczyna się 23 października 2014 r. i potrwa do 30 listopada 2014 r.

Aplikować mogą małe i średnie firmy, których sytuacja ekonomiczna w ostatnim czasie pogorszyła się i które chcą skorzystać z pakietu doradczo-szkoleniowego pozwalającego na opracowanie i wdrożenie planu rozwoju w kluczowych dla firmy obszarach.

Dotychczas ze wsparcia w ramach usługi ISR skorzystało 210 firm z całej Polski.

Tym razem wybranych zostanie co najmniej 50 przedsiębiorstw - w tym 45 małych i 5 średnich, z których każde otrzyma m.in.:

·         kompleksową analizę aktualnej sytuacji rynkowej,

·         indywidualny plan rozwoju o charakterze naprawczym lub rozwojowym, a następnie wsparcie przy jego wdrożeniu.

Wszystkie działania oferowane przedsiębiorcom w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania w 95% finansowane są ze środków publicznych, w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy wnoszą jedynie  5% wartości wsparcia - w zależności od uzyskanej pomocy, wkład własny wyniesie od 4 do 6,5 tys. zł brutto.

Do projektu może przystąpić każde przedsiębiorstwo, które spełni kryteria formalne i merytoryczne określone w Regulaminie naboru. Podstawowe kryteria dostępu umożliwiają aplikowanie przedsiębiorcy, który: 

·         posiada siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

·         nie otrzymał i nie ubiega się o pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych usług, oferowanych w ISR,

·         spełnia definicję małego lub średniego przedsiębiorcy (zgodnie z definicją określoną
w załączniku I do rozporządzanie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.),

·         prowadzi dominującą działalność w jednej z niżej wskazanych branżach (działach PKD 2007):

o   10 Produkcja artykułów spożywczych

o   33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

o   41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

o   42 Roboty związane z budową inżynierii lądowej i wodnej

o   43 Roboty budowlane specjalistyczne

o   49 transport lądowy oraz transport rurociągowy

o   52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

 

·         niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej - wobec firmy nie wszczęto (w tym nie złożono wniosku do właściwego sądu) procedury objęcia jej postępowaniem naprawczym lub upadłościowym.

Zgłoszenie firmy do projektu możliwe jest wyłącznie poprzez aplikację on-line, a formularz zgłoszeniowy udostępniony jest na stronie projektu www.isr.parp.gov.pl.

Nabór firm trwać będzie od 23 października do 30 listopada 2014 r.

Więcej informacji na temat projektu, warunków aplikacji i zakresu pomocy można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.